Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle selskaper

2 Utvalgte regnskapsposter. Balanse 2008-2009. Millioner kroner
  2008 2009
Anleggsmidler 5 598 381 5 814 029
Immaterielle eiendeler  199 130  207 263
Varige driftsmidler 1 822 685 1 939 168
Bygg og anlegg, forretningsbygg, hotell, tomter og boliger 1 081 359 1 136 975
Anlegg under utførelse  142 039  155 258
Kjøretøyer, maskiner, inventar, mv.  204 225  222 248
Skip, rigger, fly, helikopter mv.  224 978  252 679
Kontormaskiner o.l. 15 666 13 252
Andre driftsmidler  154 418  158 757
Finansielle anleggsmidler 3 576 566 3 667 597
Investeringer i datter- og konsernseslskap 2 245 074 2 340 233
Investeringer i tilknyttede selskap  183 380  183 646
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet  781 591  735 219
Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner  252 245  247 895
Andre fordringer  114 277  160 604
     
Omløpsmidler 2 622 098 2 421 421
Varelager  285 594  266 030
Fordringer 1 588 192 1 379 393
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt  493 131  473 021
Andre fordringer på selskap i samme konsern  882 155  678 803
Andre kortsiktige fordringer  212 906  227 569
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter  196 931  230 482
Bankinnskudd og kontanter  551 381  545 517
     
SUM EIENDELER 8 220 479 8 235 449
     
Egenkapital 3 082 368 3 380 647
Innskutt egenkapital 1 816 476 1 962 465
Aksjekapital  639 052  666 820
Overkursfond mv. 1 177 423 1 295 645
Opptjent egenkapital 1 265 892 1 418 182
Fond for vurderingsforskjeller 83 687 24 280
Annen egenkapital 1 405 377 1 593 091
Udekket tap  223 172  199 189
     
Gjeld 5 138 111 4 854 802
Avsetning for forpliktelser  356 312  386 111
Annen langsiktig gjeld 2 404 049 2 427 763
Konvertible lån og obligasjonslån  223 938  213 125
Gjeld til kredittinstitusjoner  881 179  896 370
Gjeld til selskap i samme konsern 1 000 345 1 010 530
Øvrig langsiktig gjeld  298 587  307 738
Kortsiktig gjeld 2 377 751 2 040 928
Konvertible lån og sertifikatlån 39 088 31 191
Kassakreditt  152 298  134 417
Leverandørgjeld  329 478  302 718
Skyldige offentlige avgifer og betalbar skatt  231 172  187 185
Avsatt utbytte  137 755  114 442
Forskudd fra kunder 58 343 46 534
Gjeld til selskap i samme konsern  955 423  798 604
Skyldig lønn, feriepenger mv. 63 984 64 472
Øvrig kortsiktig gjeld  410 210  361 364
     
Sum egenkapital og gjeld 8 220 479 8 235 449
     
Antall foretak  200 006  199 665

Standardtegn i tabeller