Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle selskaper

1 Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap 2008-2009. Millioner kroner
Resultatregnskap 2008 2009
Driftsinntekter 4 345 154 3 930 261
Salgsinntekter 4 072 732 3 674 185
- Spesielle offentlige avgifter vedr. salg 42 258 42 906
Offentlige tilskudd/refusjon 25 028 25 706
Leieinntekt fast eiendom og andre leieinntekter 83 978 91 749
Gevinst ved avgang anleggsmidler 31 241 16 579
Andre driftsinntekter  174 432  164 948
     
Driftskostnader 3 751 746 3 511 236
Varekostnad 2 037 026 1 826 306
Av dette beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer -9 123 4 860
Lønnskostnad  645 858  649 448
Lønn, feriepenger, mv.  523 222  522 408
Arbeidsgiveravgift 70 972 71 482
Andre personalkostnader 51 664 55 557
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  191 639  191 600
Øvrige driftskostnader  877 223  843 883
Fremmedytelse og underentreprise  161 609  150 900
Frakt og transportkostnad vedrørende salg 64 812 58 442
Energi, brensel, mv. vedrørende produksjon 21 647 19 664
Kostnad lokaler og kontorkostnad  114 254  121 247
Leie maskiner, mv. og verktøy mv. som utgiftsføres 70 416 71 632
Reparasjon og vedlikehold 40 301 38 973
Fremmed tjeneste 84 568 84 919
Kostnad transportmidler 26 546 25 349
Reise- og diettkostnad 26 146 23 690
Salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad, provisjonskostnad 48 564 44 850
Tap ved avgang anleggsmidler 3 629 3 528
Tap på fordringer 15 965 13 875
Andre driftskostnader  198 767  186 814
     
Driftsresultat  593 408  419 024
     
Resultatandel investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet  108 609 95 833
Renteinntekter  131 878 80 253
Annen finansinntekt  387 455  330 013
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler -55 400 41 122
Nedskrivning finansielle eiendeler  146 506 63 096
Rentekostnader  191 046  141 303
Annen finanskostnad  300 082  158 751
     
Resultat av finansielle poster -65 092  184 072
     
Ordinært resultat før skattekostnad  528 315  603 096
     
Ekstraordinær inntekt 2 546 2 096
Ekstraordinær kostnad 1 083 1 983
Andre resultatkomponenter   1 324
     
Skattekostnad  334 698  246 315
     
Årsresultat  195 080  358 217
     
Avsatt utbytte  138 725  125 562
     
Antall foretak  200 006  199 665

Standardtegn i tabeller