Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle selskaper

2 Utvalgte regnskapsposter. Balanse 2007-2009. Millioner kroner
  2007 2008 20091
Anleggsmidler 4 933 058 5 598 381 5 755 464
Immaterielle eiendeler  152 618  199 130  249 311
Varige driftsmidler 1 621 579 1 822 685 1 931 940
Bygg og anlegg, forretningsbygg, hotell, tomter og boliger  997 217 1 081 359 :
Anlegg under utførelse  116 674  142 039 :
Kjøretøyer, maskiner, inventar, mv.  181 752  204 225 :
Skip, rigger, fly, helikopter mv.  178 357  224 978 :
Kontormaskiner o.l. 12 464 15 666 :
Andre driftsmidler  135 115  154 418 :
Finansielle anleggsmidler 3 158 861 3 576 566 3 574 213
Investeringer i datter- og konsernseslskap 1 925 213 2 245 074 :
Investeringer i tilknyttede selskap  177 435  183 380 :
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet  717 552  781 591 :
Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner  242 531  252 245 :
Andre fordringer 96 131  114 277 :
       
Omløpsmidler 2 368 594 2 622 098 2 333 478
Varelager  257 366  285 594  223 877
Fordringer 1 307 862 1 588 192 1 358 139
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt  468 303  493 131  389 917
Andre fordringer på selskap i samme konsern  630 279  882 155 :
Andre kortsiktige fordringer  209 281  212 906 :
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter  255 471  196 931  229 455
Bankinnskudd og kontanter  547 895  551 381  522 007
       
SUM EIENDELER 7 301 652 8 220 479 8 088 942
       
Egenkapital 2 989 376 3 082 368 3 254 017
Innskutt egenkapital 1 691 100 1 816 476 1 881 809
Aksjekapital  591 710  639 052  630 893
Overkursfond mv. 1 099 390 1 177 423  956 217
Opptjent egenkapital 1 298 275 1 265 892 1 372 208
Fond for vurderingsforskjeller 31 671 83 687 :
Annen egenkapital 1 372 623 1 405 377 :
Udekket tap  106 019  223 172 :
       
Gjeld 4 312 277 5 138 111 4 834 925
Avsetning for forpliktelser  336 575  356 312  400 618
Annen langsiktig gjeld 2 000 957 2 404 049 2 312 972
Konvertible lån og obligasjonslån  212 355  223 938 :
Gjeld til kredittinstitusjoner  705 123  881 179  850 431
Gjeld til selskap i samme konsern  821 069 1 000 345  700 763
Øvrig langsiktig gjeld  262 409  298 587 :
Kortsiktig gjeld 1 974 745 2 377 751 2 121 335
Konvertible lån og sertifikatlån 30 406 39 088 :
Kassakreditt  132 069  152 298 :
Leverandørgjeld  299 181  329 478  273 251
Skyldige offentlige avgifer og betalbar skatt  211 387  231 172  270 276
Avsatt utbytte  218 784  137 755 :
Forskudd fra kunder 51 930 58 343 :
Gjeld til selskap i samme konsern  613 333  955 423  618 033
Skyldig lønn, feriepenger mv. 60 255 63 984 :
Øvrig kortsiktig gjeld  357 400  410 210 :
       
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 7 301 652 8 220 479 8 088 942
       
Antall foretak  193 224  200 006  176 832
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller