Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle selskaper

1 Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap 2007-2009. Millioner kroner
Resultatregnskap 2007 2008 20091
Driftsinntekter 3 861 335 4 345 154 3 763 090
Salgsinntekter 3 609 996 4 072 732 3 496 043
- Spesielle offentlige avgifter vedr. salg 39 279 42 258 :
Offentlige tilskudd/refusjon 20 627 25 028 :
Leieinntekt fast eiendom og andre leieinntekter 72 737 83 978 :
Gevinst ved avgang anleggsmidler 43 251 31 241 :
Andre driftsinntekter  154 004  174 432 :
       
Driftskostnader 3 343 215 3 751 746 3 316 944
Varekostnad 1 805 844 2 037 026 1 858 903
Av dette beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer -8 938 -9 123 :
Lønnskostnad  587 358  645 858  610 942
Lønn, feriepenger, mv.  477 918  523 222 :
Arbeidsgiveravgift 64 623 70 972 :
Andre personalkostnader 44 817 51 664 :
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  153 289  191 639  198 294
Øvrige driftskostnader  796 724  877 223  648 805
Fremmedytelse og underentreprise  145 402  161 609 :
Frakt og transportkostnad vedrørende salg 61 000 64 812 :
Energi, brensel, mv. vedrørende produksjon 19 328 21 647 :
Kostnad lokaler og kontorkostnad  106 501  114 254 :
Leie maskiner, mv. og verktøy mv. som utgiftsføres 62 690 70 416 :
Reparasjon og vedlikehold 37 400 40 301 :
Fremmed tjeneste 76 839 84 568 :
Kostnad transportmidler 23 092 26 546 :
Reise- og diettkostnad 25 789 26 146 :
Salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad, provisjonskostnad 52 762 48 564 :
Tap ved avgang anleggsmidler 3 793 3 629 :
Tap på fordringer 5 868 15 965 :
Andre driftskostnader  176 261  198 767 :
       
Driftsresultat  518 119  593 408  446 146
       
Resultatandel investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet  152 420  108 609  111 965
Renteinntekter 95 725  131 878 69 508
Annen finansinntekt  353 139  387 455  257 037
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler -2 765 -55 400 :
Nedskrivning finansielle eiendeler 42 237  146 506 34 028
Rentekostnader  143 557  191 046  120 049
Annen finanskostnad 80 090  300 082 :
       
Resultat av finansielle poster  332 635 -65 092  136 396
       
Ordinært resultat før skattekostnad  850 755  528 315  582 542
       
Ekstraordinær inntekt 2 100 2 546 :
Ekstraordinær kostnad 1 810 1 083 :
       
Skattekostnad  291 956  334 698  243 288
       
Årsresultat  559 088  195 080  350 328
       
Avsatt utbytte  225 027  138 725  116 849
       
Antall foretak  193 224  200 006  176 832
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller