Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle selskaper

2 Utvalgte regnskapsposter. Balanse 2007-2008. Millioner kroner
  2007 2008
Anleggsmidler 4 933 058 5 598 381
Immaterielle eiendeler  152 618  199 130
Varige driftsmidler 1 621 579 1 822 685
Bygg og anlegg, forretningsbygg, hotell, tomter og boliger  997 217 1 081 359
Anlegg under utførelse  116 674  142 039
Kjøretøyer, maskiner, inventar, mv.  181 752  204 225
Skip, rigger, fly, helikopter mv.  178 357  224 978
Kontormaskiner o.l. 12 464 15 666
Andre driftsmidler  135 115  154 418
Finansielle anleggsmidler 3 158 861 3 576 566
Investeringer i datter- og konsernseslskap 1 925 213 2 245 074
Investeringer i tilknyttede selskap  177 435  183 380
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet  717 552  781 591
Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner  242 531  252 245
Andre fordringer 96 131  114 277
     
Omløpsmidler 2 368 594 2 622 098
Varelager  257 366  285 594
Fordringer 1 307 862 1 588 192
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt  468 303  493 131
Andre fordringer på selskap i samme konsern  630 279  882 155
Andre kortsiktige fordringer  209 281  212 906
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter  255 471  196 931
Bankinnskudd og kontanter  547 895  551 381
     
SUM EIENDELER 7 301 652 8 220 479
     
Egenkapital 2 989 376 3 082 368
Innskutt egenkapital 1 691 100 1 816 476
Aksjekapital  591 710  639 052
Overkursfond mv. 1 099 390 1 177 423
Opptjent egenkapital 1 298 275 1 265 892
Fond for vurderingsforskjeller 31 671 83 687
Annen egenkapital 1 372 623 1 405 377
Udekket tap  106 019  223 172
     
Gjeld 4 312 277 5 138 111
Avsetning for forpliktelser  336 575  356 312
Annen langsiktig gjeld 2 000 957 2 404 049
Konvertible lån og obligasjonslån  212 355  223 938
Gjeld til kredittinstitusjoner  705 123  881 179
Gjeld til selskap i samme konsern  821 069 1 000 345
Øvrig langsiktig gjeld  262 409  298 587
Kortsiktig gjeld 1 974 745 2 377 751
Konvertible lån og sertifikatlån 30 406 39 088
Kassakreditt  132 069  152 298
Leverandørgjeld  299 181  329 478
Skyldige offentlige avgifer og betalbar skatt  211 387  231 172
Avsatt utbytte  218 784  137 755
Forskudd fra kunder 51 930 58 343
Gjeld til selskap i samme konsern  613 333  955 423
Skyldig lønn, feriepenger mv. 60 255 63 984
Øvrig kortsiktig gjeld  357 400  410 210
     
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 7 301 652 8 220 479
     
Antall foretak  193 224  200 006

Standardtegn i tabeller