Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle selskaper

1 Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap 2007-2008. Millioner kroner
Resultatregnskap 2007 2008
Driftsinntekter 3 861 335 4 345 154
Salgsinntekter 3 609 996 4 072 732
- Spesielle offentlige avgifter vedr. salg 39 279 42 258
Offentlige tilskudd/refusjon 20 627 25 028
Leieinntekt fast eiendom og andre leieinntekter 72 737 83 978
Gevinst ved avgang anleggsmidler 43 251 31 241
Andre driftsinntekter  154 004  174 432
     
Driftskostnader 3 343 215 3 751 746
Varekostnad 1 805 844 2 037 026
Av dette beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer -8 938 -9 123
Lønnskostnad  587 358  645 858
Lønn, feriepenger, mv.  477 918  523 222
Arbeidsgiveravgift 64 623 70 972
Andre personalkostnader 44 817 51 664
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  153 289  191 639
Øvrige driftskostnader  796 724  877 223
Fremmedytelse og underentreprise  145 402  161 609
Frakt og transportkostnad vedrørende salg 61 000 64 812
Energi, brensel, mv. vedrørende produksjon 19 328 21 647
Kostnad lokaler og kontorkostnad  106 501  114 254
Leie maskiner, mv. og verktøy mv. som utgiftsføres 62 690 70 416
Reparasjon og vedlikehold 37 400 40 301
Fremmed tjeneste 76 839 84 568
Kostnad transportmidler 23 092 26 546
Reise- og diettkostnad 25 789 26 146
Salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad, provisjonskostnad 52 762 48 564
Tap ved avgang anleggsmidler 3 793 3 629
Tap på fordringer 5 868 15 965
Andre driftskostnader  176 261  198 767
     
Driftsresultat  518 119  593 408
     
Resultatandel investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet  152 420  108 609
Renteinntekter 95 725  131 878
Annen finansinntekt  353 139  387 455
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler -2 765 -55 400
Nedskrivning finansielle eiendeler 42 237  146 506
Rentekostnader  143 557  191 046
Annen finanskostnad 80 090  300 082
     
Resultat av finansielle poster  332 635 -65 092
     
Ordinært resultat før skattekostnad  850 755  528 315
     
Ekstraordinær inntekt 2 100 2 546
Ekstraordinær kostnad 1 810 1 083
     
Skattekostnad  291 956  334 698
     
Årsresultat  559 088  195 080
     
Avsatt utbytte  225 027  138 725
     
Antall foretak  193 224  200 006

Standardtegn i tabeller