Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

2 Utvalgte regnskapsposter. Balanse 2006-2007. Millioner kroner
  2006 2007
Anleggsmidler 4 209 064 4 933 058
Immaterielle eiendeler  137 860  152 618
Varige driftsmidler 1 456 034 1 621 579
Bygg og anlegg, forretningsbygg, hotell, tomter og boliger  895 426  997 217
Anlegg under utførelse  141 528  116 674
Kjøretøyer, maskiner, inventar, mv.  176 804  181 752
Skip, rigger, fly, helikopter mv.  148 536  178 357
Kontormaskiner o.l. 17 126 12 464
Andre driftsmidler 76 615  135 115
Finansielle anleggsmidler 2 615 170 3 158 861
Investeringer i datter- og konsernseslskap 1 579 850 1 925 213
Investeringer i tilknyttede selskap  146 364  177 435
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet  603 076  717 552
Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner  188 649  242 531
Andre fordringer 97 230 96 131
     
Omløpsmidler 1 960 562 2 368 594
Varelager  217 461  257 366
Fordringer 1 075 225 1 307 862
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt  423 047  468 303
Andre fordringer på selskap i samme konsern  491 930  630 279
Andre kortsiktige fordringer  160 248  209 281
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter  201 249  255 471
Bankinnskudd og kontanter  466 626  547 895
     
SUM EIENDELER 6 169 626 7 301 652
     
Egenkapital 2 521 612 2 989 376
Innskutt egenkapital 1 464 141 1 691 100
Aksjekapital  572 299  591 710
Overkursfond mv.  891 842 1 099 390
Opptjent egenkapital 1 057 472 1 298 275
Fond for vurderingsforskjeller 33 875 31 671
Annen egenkapital 1 121 290 1 372 623
Udekket tap 97 693  106 019
     
Gjeld 3 648 013 4 312 277
Avsetning for forpliktelser  300 556  336 575
Annen langsiktig gjeld 1 686 803 2 000 957
Konvertible lån og obligasjonslån  187 954  212 355
Gjeld til kredittinstitusjoner  565 578  705 123
Gjeld til selskap i samme konsern  708 458  821 069
Øvrig langsiktig gjeld  224 814  262 409
Kortsiktig gjeld 1 660 655 1 974 745
Konvertible lån og sertifikatlån 29 777 30 406
Kassakreditt 97 566  132 069
Leverandørgjeld  274 359  299 181
Skyldige offentlige avgifer og betalbar skatt  192 472  211 387
Avsatt utbytte  168 807  218 784
Forskudd fra kunder 43 363 51 930
Gjeld til selskap i samme konsern  498 367  613 333
Skyldig lønn, feriepenger mv. 53 474 60 255
Øvrig kortsiktig gjeld  302 470  357 400
     
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6 169 626 7 301 652
     
Antall foretak  182 984  193 224

Standardtegn i tabeller