Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

1 Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap 2006-2007. Millioner kroner
Resultatregnskap 2006 2007
Driftsinntekter 3 538 550 3 861 335
Salgsinntekter, avgiftspliktige 1 971 031 2 164 096
Salgsinntekter, avgiftsfrie og utenfor avgiftsområdet 1 380 324 1 445 900
- Spesielle offentlige avgifter vedr. salg 39 237 39 279
Offentlige tilskudd/refusjon 18 190 20 627
Leieinntekt fast eiendom og andre leieinntekter 65 472 72 737
Gevinst ved avgang anleggsmidler 28 193 43 251
Andre driftsinntekter  114 577  154 004
     
Driftskostnader 3 006 760 3 343 215
Varekostnad 1 658 188 1 805 844
Av dette beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer -3 653 -8 938
Lønnskostnad  520 089  587 358
Lønn, feriepenger, mv.  422 238  477 918
Arbeidsgiveravgift 57 074 64 623
Andre personalkostnader 40 776 44 817
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  135 255  153 289
Øvrige driftskostnader  693 229  796 724
Fremmedytelse og underentreprise  122 222  145 402
Frakt og transportkostnad vedrørende salg 55 096 61 000
Energi, brensel, mv. vedrørende produksjon 21 320 19 328
Kostnad lokaler og kontorkostnad 97 587  106 501
Leie maskiner, mv. og verktøy mv. som utgiftsføres 57 160 62 690
Reparasjon og vedlikehold 33 275 37 400
Fremmed tjeneste 64 244 76 839
Kostnad transportmidler 20 804 23 092
Reise- og diettkostnad 22 958 25 789
Salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad, provisjonskostnad 47 549 52 762
Tap ved avgang anleggsmidler 2 065 3 793
Tap på fordringer 5 141 5 868
Andre driftskostnader  143 807  176 261
     
Driftsresultat  531 790  518 119
     
Resultatandel investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet  131 754  152 420
Renteinntekter 62 034 95 725
Annen finansinntekt  267 834  353 139
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler -1 861 -2 765
Nedskrivning finansielle eiendeler 16 631 42 237
Rentekostnader 97 565  143 557
Annen finanskostnad 58 656 80 090
     
Resultat av finansielle poster  286 911  332 635
     
Ordinært resultat før skattekostnad  818 700  850 755
     
Ekstraordinær inntekt 1 770 2 100
Ekstraordinær kostnad 1 211 1 810
     
Skattekostnad  293 978  291 956
     
Årsresultat  525 280  559 088
     
Avsatt utbytte  175 276  225 027
     
Antall foretak  182 984  193 224

Standardtegn i tabeller