Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

2 Utvalgte regnskapsposter. Balanse 2005-2006. Millioner kroner
  20051 2006
Anleggsmidler 3 568 384 4 209 064
Immaterielle eiendeler  129 531  137 860
Varige driftsmidler 1 314 138 1 456 034
Bygg og anlegg, forretningsbygg, hotell, tomter og boliger  864 812  895 426
Anlegg under utførelse  106 673  141 528
Kjøretøyer, maskiner, inventar, mv.  157 700  176 804
Skip, rigger, fly, helikopter mv.  132 667  148 536
Kontormaskiner o.l. 13 652 17 126
Andre driftsmidler 38 634 76 615
Finansielle anleggsmidler 2 124 715 2 615 170
Investeringer i datter- og konsernseslskap 1 273 457 1 579 850
Investeringer i tilknyttede selskap  110 662  146 364
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet  508 956  603 076
Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner  147 696  188 649
Andre fordringer 83 943 97 230
     
Omløpsmidler 1 600 617 1 960 562
Varelager  184 966  217 461
Fordringer  917 478 1 075 225
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt  362 684  423 047
Andre fordringer på selskap i samme konsern  412 758  491 930
Andre kortsiktige fordringer  142 036  160 248
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter  147 500  201 249
Bankinnskudd og kontanter  350 673  466 626
     
SUM EIENDELER 5 169 000 6 169 626
     
Egenkapital 2 063 827 2 521 612
Innskutt egenkapital 1 307 174 1 464 141
Aksjekapital  540 694  572 299
Overkursfond mv.  766 480  891 842
Opptjent egenkapital  756 653 1 057 472
Fond for vurderingsforskjeller 28 713 33 875
Annen egenkapital  821 257 1 121 290
Udekket tap 93 317 97 693
     
Gjeld 3 105 174 3 648 013
Avsetning for forpliktelser  261 181  300 556
Annen langsiktig gjeld 1 435 951 1 686 803
Konvertible lån og obligasjonslån  155 113  187 954
Gjeld til kredittinstitusjoner  472 417  565 578
Gjeld til selskap i samme konsern  598 843  708 458
Øvrig langsiktig gjeld  209 577  224 814
Kortsiktig gjeld 1 408 041 1 660 655
Konvertible lån og sertifikatlån 21 860 29 777
Kassakreditt 70 879 97 566
Leverandørgjeld  235 530  274 359
Skyldige offentlige avgifer og betalbar skatt  174 802  192 472
Avsatt utbytte  124 199  168 807
Forskudd fra kunder 36 793 43 363
Gjeld til selskap i samme konsern  408 497  498 367
Skyldig lønn, feriepenger mv. 46 529 53 474
Øvrig kortsiktig gjeld  288 952  302 470
     
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 169 000 6 169 626
     
Antall foretak  160 032  182 984
1  Omarbeidet for å samsvare med populasjonen til regnskapsstatistikken for 2006.

Standardtegn i tabeller