Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

1 Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap 2005-2006. Millioner kroner
Resultatregnskap 20051 2006
Driftsinntekter 3 134 002 3 538 550
Salgsinntekter, avgiftspliktige 1 720 317 1 971 031
Salgsinntekter, avgiftsfrie og utenfor avgiftsområdet 1 235 775 1 380 324
- Spesielle offentlige avgifter vedr. salg 38 199 39 237
Offentlige tilskudd/refusjon 14 477 18 190
Leieinntekt fast eiendom og andre leieinntekter 56 985 65 472
Gevinst ved avgang anleggsmidler 37 460 28 193
Andre driftsinntekter  107 188  114 577
     
Driftskostnader 2 681 166 3 006 760
Varekostnad 1 459 623 1 658 188
Av dette beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer -4 018 -3 653
Lønnskostnad  462 626  520 089
Lønn, feriepenger, mv.  377 499  422 238
Arbeidsgiveravgift 50 649 57 074
Andre personalkostnader 34 478 40 776
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  130 108  135 255
Øvrige driftskostnader  628 809  693 229
Fremmedytelse og underentreprise  104 056  122 222
Frakt og transportkostnad vedrørende salg 49 497 55 096
Energi, brensel, mv. vedrørende produksjon 18 894 21 320
Kostnad lokaler og kontorkostnad 87 696 97 587
Leie maskiner, mv. og verktøy mv. som utgiftsføres 52 185 57 160
Reparasjon og vedlikehold 31 214 33 275
Fremmed tjeneste 55 507 64 244
Kostnad transportmidler 18 948 20 804
Reise- og diettkostnad 20 009 22 958
Salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad, provisjonskostnad 45 306 47 549
Tap ved avgang anleggsmidler 3 435 2 065
Tap på fordringer 5 856 5 141
Andre driftskostnader  136 206  143 807
     
Driftsresultat  452 835  531 790
     
Resultatandel investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet  112 802  131 754
Renteinntekter 41 899 62 034
Annen finansinntekt  162 496  267 834
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 6 612 -1 861
Nedskrivning finansielle eiendeler 7 943 16 631
Rentekostnader 76 183 97 565
Annen finanskostnad 54 260 58 656
     
Resultat av finansielle poster  185 423  286 911
     
Ordinært resultat før skattekostnad  638 258  818 700
     
Ekstraordinær inntekt 4 224 1 770
Ekstraordinær kostnad 2 171 1 211
     
Skattekostnad  235 227  293 978
     
Årsresultat  405 084  525 280
     
Avsatt utbytte  138 533  175 276
     
Antall foretak  160 032  182 984
1  Omarbeidet for å samsvare med populasjonen til regnskapsstatistikken for 2006.

Standardtegn i tabeller