Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

2   Utvalgte regnskapsposter. Balanse 2001 - 2005. Millioner kroner
  2001 2002 2003 2004 2005
Anleggsmidler 2 577 411 2 714 367 2 776 635 3 145 058 3 475 777
Immaterielle eiendeler  114 545  122 238  125 740  121 277  129 209
Varige driftsmidler 1 094 048 1 102 925 1 137 596 1 222 272 1 302 308
Bygg og anlegg, forretningsbygg, hotell, tomter og boliger  694 683  707 406  755 370  798 105  856 309
Anlegg under utførelse 47 746 64 066 59 132 92 930  106 614
Kjøretøyer, maskiner, inventar, mv.  151 323  153 259  144 393  151 883  155 773
Skip, rigger, fly, helikopter mv.  156 741  133 629  134 564  128 331  131 377
Kontormaskiner o.l. 11 690 12 167 10 127 11 350 13 626
Andre driftsmidler 31 866 32 398 34 010 39 673 38 609
Finansielle anleggsmidler 1 368 818 1 489 204 1 513 299 1 801 509 2 044 261
Investeringer i datter- og konsernseslskap  739 020  828 121  871 964 1 071 227 1 239 579
Investeringer i tilknyttede selskap 81 277 88 087 91 847 87 366  101 057
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet  390 898  437 536  396 729  477 040  500 721
Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner 80 405 64 639 80 132 88 132  122 110
Andre fordringer 77 219 70 822 72 627 77 744 80 794
           
Omløpsmidler 1 177 884 1 132 691 1 170 613 1 346 885 1 563 148
Varelager  158 500  154 158  152 727  168 232  184 820
Fordringer  672 223  660 313  671 412  782 754  908 323
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt  278 518  288 079  268 088  296 279  362 123
Andre fordringer på selskap i samme konsern  304 382  284 738  309 209  377 128  409 595
Andre kortsiktige fordringer 89 323 87 496 94 115  109 347  136 605
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter 91 896 70 132 77 590  102 977  127 931
Bankinnskudd og kontanter  255 266  248 088  268 885  292 922  342 074
           
SUM EIENDELER 3 755 295 3 847 058 3 947 249 4 491 942 5 038 926
           
Egenkapital 1 325 267 1 332 583 1 412 219 1 630 522 1 971 751
Innskutt egenkapital  767 443  811 615  893 850 1 083 264 1 236 837
Aksjekapital  390 625  404 542  420 621  495 135  518 070
Overkursfond mv.  376 818  407 073  473 230  588 129  718 767
Opptjent egenkapital  557 824  520 968  518 369  547 259  734 914
Fond for vurderingsforskjeller 14 921 15 771 17 852 19 150 28 354
Annen egenkapital  632 678  610 317  603 966  625 070  797 960
Udekket tap 89 775  105 120  103 449 96 962 91 399
           
Gjeld 2 430 028 2 514 476 2 535 030 2 861 420 3 067 175
Avsetning for forpliktelser  186 949  200 465  229 975  248 105  260 366
Annen langsiktig gjeld 1 151 724 1 227 900 1 213 873 1 328 866 1 411 309
Konvertible lån og obligasjonslån  127 187  155 413  145 649  142 337  154 995
Gjeld til kredittinstitusjoner  359 603  385 718  394 850  407 044  462 864
Gjeld til selskap i samme konsern  398 306  457 626  445 759  596 243  591 119
Øvrig langsiktig gjeld  266 627  229 143  227 614  183 243  202 331
Kortsiktig gjeld 1 091 356 1 086 111 1 091 182 1 284 449 1 395 500
Konvertible lån og sertifikatlån 19 276 26 324 15 711 20 010 21 833
Kassakreditt 69 768 71 371 62 354 67 069 70 085
Leverandørgjeld  178 192  189 390  177 657  191 491  234 962
Skyldige offentlige avgifer og betalbar skatt  105 799  115 137  115 701  141 178  173 945
Avsatt utbytte 88 831  101 853  119 971  199 944  122 212
Forskudd fra kunder 25 532 20 171 20 490 24 140 36 774
Gjeld til selskap i samme konsern  364 356  323 740  334 492  378 138  406 027
Skyldig lønn, feriepenger mv. 37 056 40 106 40 680 44 089 46 505
Øvrig kortsiktig gjeld  202 545  198 019  204 127  218 390  283 157
           
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 755 295 3 847 058 3 947 249 4 491 942 5 038 926
           
Antall foretak 45 990 71 761 79 997  118 695  151 172

Standardtegn i tabeller