Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

1   Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap 2001 - 2005. Millioner kroner
Resultatregnskap 2001 2002 2003 2004 2005
Driftsinntekter 2 347 997 2 403 120 2 458 633 2 776 297 3 129 634
Salgsinntekter, avgiftspliktige 1 330 724 1 407 275 1 412 604 1 593 188 1 718 468
Salgsinntekter, avgiftsfrie og utenfor avgiftsområdet  868 781  853 897  915 878 1 032 533 1 235 305
- Spesielle offentlige avgifter vedr. salg 37 434 37 668 39 060 37 976 38 199
Offentlige tilskudd/refusjon 12 115 14 319 15 811 15 797 14 467
Leieinntekt fast eiendom og andre leieinntekter 61 068 56 074 56 143 58 679 56 593
Gevinst ved avgang anleggsmidler 21 660 16 081 16 962 26 788 37 351
Andre driftsinntekter 91 083 93 142 80 295 87 287  105 650
           
Driftskostnader 2 138 611 2 221 128 2 226 243 2 450 297 2 679 293
Varekostnad 1 133 623 1 156 927 1 162 445 1 324 344 1 459 139
Av dette beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer -3 368  595 1 287 -3 019 -4 014
Lønnskostnad  375 930  402 136  407 868  432 300  462 449
Lønn, feriepenger, mv.  309 814  329 518  335 459  350 845  377 358
Arbeidsgiveravgift 41 544 45 039 45 805 48 015 50 632
Andre personalkostnader 24 572 27 579 26 603 33 440 34 459
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  116 950  132 307  128 200  130 032  129 827
Øvrige driftskostnader  512 106  529 758  527 730  563 622  627 878
Fremmedytelse og underentreprise 55 101 62 669 67 846 86 980  104 031
Frakt og transportkostnad vedrørende salg 39 533 43 080 40 517 44 635 49 496
Energi, brensel, mv. vedrørende produksjon 13 696 12 780 13 933 16 479 18 893
Kostnad lokaler og kontorkostnad 76 374 79 915 83 939 86 371 87 620
Leie maskiner, mv. og verktøy mv. som utgiftsføres 53 357 51 832 48 864 50 970 52 167
Reparasjon og vedlikehold 25 493 25 890 26 249 30 244 31 164
Fremmed tjeneste 50 094 48 938 47 023 51 489 55 278
Kostnad transportmidler 15 015 16 124 16 348 17 629 18 940
Reise- og diettkostnad 20 357 19 597 18 951 19 397 19 992
Salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad, provisjonskostnad 39 622 41 407 41 907 43 010 45 289
Tap ved avgang anleggsmidler 3 502 5 826 4 562 3 135 3 431
Tap på fordringer 8 486 15 233 6 816 5 019 5 838
Andre driftskostnader  111 477  106 469  110 774  108 264  135 737
           
Driftsresultat  209 388  181 993  232 390  326 001  450 341
           
Resultatandel investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 37 747 27 019 36 445 70 546  109 864
Renteinntekter 81 448 59 341 52 111 37 042 41 470
Annen finansinntekt 88 790  129 378  103 635  149 674  150 246
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler -1 891 -4 221 7 856 3 697 5 584
Nedskrivning finansielle eiendeler 46 072 49 496 21 921 12 109 7 795
Rentekostnader  105 689  104 179 89 190 70 137 75 461
Annen finanskostnad 62 948 68 263 74 894 59 611 53 275
           
Resultat av finansielle poster -8 614 -10 420 14 042  119 102  170 634
           
Ordinært resultat før skattekostnad  200 774  171 573  246 432  445 102  620 975
           
Ekstraordinær inntekt 9 320 8 987 6 482 6 226 4 198
Ekstraordinær kostnad 5 252 2 616 11 407 2 152 2 170
           
Skattekostnad  115 582  119 137  118 921  183 840  234 149
           
Årsresultat 89 259 58 806  122 586  265 336  388 854
           
Avsatt utbytte  107 091  108 472  121 589  204 101  137 208
Netto avgitt konsernbidag 17 096 18 953 12 327 -17 856 -22 773
           
Antall foretak 45 990 71 761 79 997  118 695  151 172

Standardtegn i tabeller