Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

2   Utvalgte regnskapsposter. Balanse. 2000-2004. Millioner kroner
  2000 2001 2002 2003 2004
Anleggsmidler 2 353 561   2 577 411   2 714 367   2 776 635   3 145 058
Immaterielle eiendeler  101 696  114 545  122 238  125 740  121 277
Varige driftsmidler  970 049 1 094 048 1 102 925 1 137 596 1 222 272
Bygg og anlegg, forretningsbygg, hotell, tomter og boliger  616 956  694 683  707 406  755 370  798 105
Anlegg under utførelse 49 052 47 746 64 066 59 132 92 930
Kjøretøyer, maskiner, inventar, mv.  146 357  151 323  153 259  144 393  151 883
Skip, rigger, fly, helikopter mv.  112 423  156 741  133 629  134 564  128 331
Kontormaskiner o.l. 10 145 11 690 12 167 10 127 11 350
Andre driftsmidler 35 116 31 866 32 398 34 010 39 673
Finansielle anleggsmidler 1 281 816 1 368 818 1 489 204 1 513 299 1 801 509
Investeringer i datter- og konsernselskap  682 281  739 020  828 121  871 964 1 071 227
Investeringer i tilknyttede selskap 95 938 81 277 88 087 91 847 87 366
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet  356 806  390 898  437 536  396 729  477 040
Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner 70 646 80 405 64 639 80 132 88 132
Andre fordringer 76 145 77 219 70 822 72 627 77 744
           
Omløpsmidler 1 173 020 1 177 884 1 132 691 1 170 613 1 346 885
Varelager  152 113  158 500  154 158  152 727  168 232
Fordringer  671 334  672 223  660 313  671 412  782 754
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt  278 932  278 518  288 079  268 088  296 279
Andre fordringer på selskap i samme konsern  293 595  304 382  284 738  309 209  377 128
Andre kortsiktige fordringer 98 807 89 323 87 496 94 115  109 347
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter 93 112 91 896 70 132 77 590  102 977
Bankinnskudd og kontanter  256 461  255 266  248 088  268 885  292 922
           
Sum eiendeler 3 526 581 3 755 295 3 847 058 3 947 249 4 491 942
           
Egenkapital 1 296 196 1 325 267 1 332 583 1 412 219 1 630 522
Innskutt egenkapital  716 041  767 443  811 615  893 850 1 083 264
Aksjekapital  405 405  390 625  404 542  420 621  495 135
Overkursfond mv.  310 636  376 818  407 073  473 230  588 129
Opptjent egenkapital  580 155  557 824  520 968  518 369  547 259
Fond for vurderingsforskjeller 12 090 14 921 15 771 17 852 19 150
Annen egenkapital  649 225  632 678  610 317  603 966  625 070
Udekket tap 81 160 89 775  105 120  103 449 96 962
           
Gjeld 2 230 385 2 430 028 2 514 476 2 535 030 2 861 420
Avsetning for forpliktelser  173 454  186 949  200 465  229 975  248 105
Annen langsiktig gjeld 1 028 103 1 151 724 1 227 900 1 213 873 1 328 866
Konvertible lån og obligasjonslån  140 882  127 187  155 413  145 649  142 337
Gjeld til kredittinstitusjoner  285 666  359 603  385 718  394 850  407 044
Gjeld til selskap i samme konsern  311 411  398 306  457 626  445 759  596 243
Øvrig langsiktig gjeld  290 144  266 627  229 143  227 614  183 243
Kortsiktig gjeld 1 028 828 1 091 356 1 086 111 1 091 182 1 284 449
Konvertible lån og sertifikatlån 22 383 19 276 26 324 15 711 20 010
Kassakreditt 77 785 69 768 71 371 62 354 67 069
Leverandørgjeld  178 588  178 192  189 390  177 657  191 491
Skyldige offentlige avgifer og betalbar skatt  115 012  105 799  115 137  115 701  141 178
Avsatt utbytte 70 974 88 831  101 853  119 971  199 944
Forskudd fra kunder 28 330 25 532 20 171 20 490 24 140
Gjeld til selskap i samme konsern  288 132  364 356  323 740  334 492  378 138
Skyldig lønn, feriepenger mv. 32 444 37 056 40 106 40 680 44 089
Øvrig kortsiktig gjeld  215 180  202 545  198 019  204 127  218 390
           
Sum egenkapital og gjeld 3 526 581 3 755 295 3 847 058 3 947 249 4 491 942
           
Antall foretak 11 350 45 990 71 761 79 997  118 695

Standardtegn i tabeller