Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

1   Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap. 2000-2004. Millioner kroner
Resultatregnskap 2000 2001 2002 2003 2004
Driftsinntekter 2 259 969   2 347 997   2 403 120   2 458 633   2 776 297
Salgsinntekter, avgiftspliktige 1 274 239 1 330 724 1 407 275 1 412 604 1 593 188
Salgsinntekter, avgiftsfrie og utenfor avgiftsområdet  853 768  868 781  853 897  915 878 1 032 533
- Spesielle offentlige avgifter vedr. salg 37 840 37 434 37 668 39 060 37 976
Offentlige tilskudd/refusjon 8 331 12 115 14 319 15 811 15 797
Leieinntekt fast eiendom og andre leieinntekter 47 096 61 068 56 074 56 143 58 679
Gevinst ved avgang anleggsmidler 26 687 21 660 16 081 16 962 26 788
Andre driftsinntekter 87 687 91 083 93 142 80 295 87 287
           
Driftskostnader 2 035 600 2 138 611 2 221 128 2 226 243 2 450 297
Varekostnad 1 097 831 1 133 623 1 156 927 1 162 445 1 324 344
Av dette beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer -2 334 -3 368  595 1 287 -3 019
Lønnskostnad  360 795  375 930  402 136  407 868  432 300
Lønn, feriepenger, mv.  295 736  309 814  329 518  335 459  350 845
Arbeidsgiveravgift 39 945 41 544 45 039 45 805 48 015
Andre personalkostnader 25 114 24 572 27 579 26 603 33 440
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  101 625  116 950  132 307  128 200  130 032
Øvrige driftskostnader  475 350  512 106  529 758  527 730  563 622
Fremmedytelse og underentreprise 50 419 55 101 62 669 67 846 86 980
Frakt og transportkostnad vedrørende salg 40 863 39 533 43 080 40 517 44 635
Energi, brensel, mv. vedrørende produksjon 12 645 13 696 12 780 13 933 16 479
Kostnad lokaler og kontorkostnad 71 936 76 374 79 915 83 939 86 371
Leie maskiner, mv. og verktøy mv. som utgiftsføres 45 659 53 357 51 832 48 864 50 970
Reparasjon og vedlikehold 22 920 25 493 25 890 26 249 30 244
Fremmed tjeneste 44 519 50 094 48 938 47 023 51 489
Kostnad transportmidler 13 608 15 015 16 124 16 348 17 629
Reise- og diettkostnad 18 687 20 357 19 597 18 951 19 397
Salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad, provisjonskostnad 39 738 39 622 41 407 41 907 43 010
Tap ved avgang anleggsmidler 2 286 3 502 5 826 4 562 3 135
Tap på fordringer 6 074 8 486 15 233 6 816 5 019
Andre driftskostnader  105 996  111 477  106 469  110 774  108 264
           
Driftsresultat  224 368  209 388  181 993  232 390  326 001
           
Resultatandel investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 26 581 37 747 27 019 36 445 70 546
Renteinntekter 58 787 81 448 59 341 52 111 37 042
Annen finansinntekt 70 909 88 790  129 378  103 635  149 674
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler -3 585 -1 891 -4 221 7 856 3 697
Nedskrivning finansielle eiendeler 11 322 46 072 49 496 21 921 12 109
Rentekostnader 88 346  105 689  104 179 89 190 70 137
Annen finanskostnad 48 854 62 948 68 263 74 894 59 611
           
Resultat av finansielle poster 4 170 -8 614 -10 420 14 042  119 102
           
Ordinært resultat før skattekostnad  228 538  200 774  171 573  246 432  445 102
           
Ekstraordinær inntekt 20 132 9 320 8 987 6 482 6 226
Ekstraordinær kostnad 3 092 5 252 2 616 11 407 2 152
           
Skattekostnad  125 015  115 582  119 137  118 921  183 840
           
Årsresultat  120 563 89 259 58 806  122 586  265 336
           
Avsatt utbytte 77 893  107 091  108 472  121 589  204 101
Netto avgitt konsernbidag 7 442 17 096 18 953 12 327 -17 856
           
Antall foretak 11 350 45 990 71 761 79 997  118 695

Standardtegn i tabeller