Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

1   Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap 2000-2003. Millioner kroner
Resultatregnskap 2000 2001 2002 2003
Driftsinntekter 2 259 969       2 347 997       2 403 120       2 458 633
Salgsinntekter, avgiftspliktige 1 274 239 1 330 724 1 407 275 1 412 604
Salgsinntekter, avgiftsfrie og utenfor avgiftsområdet  853 768  868 781  853 897  915 878
- Spesielle offentlige avgifter vedr. salg 37 840 37 434 37 668 39 060
Offentlige tilskudd/refusjon 8 331 12 115 14 319 15 811
Leieinntekt fast eiendom og andre leieinntekter 47 096 61 068 56 074 56 143
Gevinst ved avgang anleggsmidler 26 687 21 660 16 081 16 962
Andre driftsinntekter 87 687 91 083 93 142 80 295
         
Driftskostnader 2 035 600 2 138 611 2 221 128 2 226 243
Varekostnad 1 097 831 1 133 623 1 156 927 1 162 445
Av dette beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer -2 334 -3 368  595 1 287
Lønnskostnad  360 795  375 930  402 136  407 868
Lønn, feriepenger, mv.  295 736  309 814  329 518  335 459
Arbeidsgiveravgift 39 945 41 544 45 039 45 805
Andre personalkostnader 25 114 24 572 27 579 26 603
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  101 625  116 950  132 307  128 200
Øvrige driftskostnader  475 350  512 106  529 758  527 730
Fremmedytelse og underentreprise 50 419 55 101 62 669 67 846
Frakt og transportkostnad vedrørende salg 40 863 39 533 43 080 40 517
Energi, brensel, mv. vedrørende produksjon 12 645 13 696 12 780 13 933
Kostnad lokaler og kontorkostnad 71 936 76 374 79 915 83 939
Leie maskiner, mv. og verktøy mv. som utgiftsføres 45 659 53 357 51 832 48 864
Reparasjon og vedlikehold 22 920 25 493 25 890 26 249
Fremmed tjeneste 44 519 50 094 48 938 47 023
Kostnad transportmidler 13 608 15 015 16 124 16 348
Reise- og diettkostnad 18 687 20 357 19 597 18 951
Salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad, provisjonskostnad 39 738 39 622 41 407 41 907
Tap ved avgang anleggsmidler 2 286 3 502 5 826 4 562
Tap på fordringer 6 074 8 486 15 233 6 816
Andre driftskostnader  105 996  111 477  106 469  110 774
         
Driftsresultat  224 368  209 388  181 993  232 390
         
Resultatandel investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 26 581 37 747 27 019 36 445
Renteinntekter 58 787 81 448 59 341 52 111
Annen finansinntekt 70 909 88 790  129 378  103 635
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler -3 585 -1 891 -4 221 7 856
Nedskrivning finansielle eiendeler 11 322 46 072 49 496 21 921
Rentekostnader 88 346  105 689  104 179 89 190
Annen finanskostnad 48 854 62 948 68 263 74 894
         
Resultat av finansielle poster 4 170 -8 614 -10 420 14 042
         
Ordinært resultat før skattekostnad  228 538  200 774  171 573  246 432
         
Ekstraordinær inntekt 20 132 9 320 8 987 6 482
Ekstraordinær kostnad 3 092 5 252 2 616 11 407
         
Skattekostnad  125 015  115 582  119 137  118 921
         
Årsresultat  120 563 89 259 58 806  122 586
         
Avsatt utbytte 77 893  107 091  108 472  121 589
Netto avgitt konsernbidag 7 442 17 096 18 953 12 327
         
Antall foretak 11 350 45 990 71 761 79 997

Standardtegn i tabeller