Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

4   Utvalgte regnskapsposter etter næringshovedområde. Balanse pr. 31. desember 2002. Millioner kroner
  I alt Primærnæringer Olje- og gassutvinning Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Samferdsel Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift Andre tjenester Uoppgitt næring
Anleggsmidler 2 714 367 36 658  518 002  476 917  278 943 25 533  179 969       507 342  607 150      30 464      53 388
Immaterielle eiendeler  122 238 5 497 9 024 21 722 23 844 1 768 18 957 19 444 18 302 2 876  805
Varige driftsmidler 1 102 925 17 001  327 840  110 393 99 004 12 990 53 394  171 323  288 549 17 295 5 137
Av dette                      
Bygg og anlegg, forretningsbygg mv.  707 406 3 234  255 953 39 842 82 401 5 725 27 812 26 124  252 498 9 504 4 314
Kjøretøyer, maskiner, inventar mv.  153 259 2 644 10 009 54 713 2 661 6 432 19 977 38 460 12 476 5 681  207
Finansielle anleggsmidler 1 489 204 14 161  181 138  344 802  156 096 10 775  107 619  316 575  300 299 10 292 47 447
Av dette                      
Investeringer i datter- og konsernseslskap  828 121 7 830  130 703  218 076 81 846 5 605 56 824  142 906  149 485 2 639 32 207
Investeringer i tilknyttede selskap 88 087  791 5 923 9 255 23 353  882 2 227 21 590 21 048  942 2 076
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet  437 536 3 126 30 134 96 786 45 725 1 413 35 627  131 789 85 501 1 092 6 343
Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner 64 639 1 448  772 5 422 1 977 1 104 5 508 12 211 28 761 1 355 6 081
Andre fordringer 70 822  967 13 607 15 263 3 195 1 770 7 433 8 079 15 503 4 264  740
                       
Omløpsmidler 1 132 691 21 742 87 210  275 608 58 682 47 569  223 584  139 085  244 232 18 363 16 617
Av dette                      
Varelager  154 158 7 855 5 992 43 972  209 6 797 69 454 1 838 15 745 1 977  320
Kundefordringer mv.  288 079 3 139 40 355 68 386 16 325 22 907 65 201 29 750 37 326 4 248  442
Andre fordringer på selskap i samme konsern  284 738 4 378 20 799 92 504 10 408 3 392 30 672 49 779 65 222 1 322 6 261
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter 70 132  527 1 814 6 956 4 757  660 2 589 13 454 34 781 1 041 3 553
Bankinnskudd og kontanter  248 088 4 250 7 472 48 635 15 492 11 489 43 385 34 469 70 154 7 980 4 763
                       
SUM EIENDELER 3 847 058 58 400  605 212  752 525  337 625 73 101  403 553  646 427  851 382 48 827 70 005
                       
Egenkapital 1 332 583 13 954  167 026  315 610  138 360 16 821  112 351  230 659  293 528 13 246 31 027
Av dette                      
Aksjekapital  404 542 4 718 34 858 77 933 46 474 5 474 43 021 70 706 98 297 7 034 16 025
Annen egenkapital  610 317 8 809 89 559  146 461 33 119 10 263 56 796  109 806  138 401 7 348 9 757
Udekket tap  105 120 4 856 7 952 12 951 2 533 1 773 13 201 23 200 31 892 3 938 2 823
                       
Gjeld 2 514 476 44 446  438 186  436 916  199 265 56 280  291 202  415 768  557 854 35 581 38 978
Avsetning for forpliktelser  200 465 2 664  135 831 18 188 3 961 1 837 5 543 14 475 16 365 1 000  601
Annen langsiktig gjeld 1 227 900 24 897  152 984  184 313  139 659 10 471 98 341  240 188  336 884 14 754 25 410
Av dette                      
Gjeld til kredittinstitusjoner  385 718 15 697 19 566 50 132 10 701 5 356 35 368 63 235  173 921 7 663 4 079
Gjeld til selskap i samme konsern  457 626 2 663 82 575 62 816 60 090 2 284 41 558  106 649 81 627 1 847 15 518
                       
Kortsiktig gjeld 1 086 111 16 885  149 371  234 414 55 645 43 972  187 319  161 106  204 605 19 827 12 967
Av dette                      
Leverandørgjeld  189 390 3 463 29 889 33 542 12 040 13 766 60 426 14 233 18 821 2 827  385
Gjeld til selskap i samme konsern  323 740 3 045 23 547 89 119 11 064 3 480 32 711 91 313 62 803 2 400 4 257
                       
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 847 058 58 400  605 212  752 525  337 625 73 101  403 553  646 427  851 382 48 827 70 005
                       
Antall foretak 71 761 1 399  182 7 921  346 6 131 20 712 4 073 25 085 4 724 1 188

Standardtegn i tabeller