Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

3   Utvalgte regnskapsposter etter næringshovedområde. Resultatregnskap. 2002. Millioner kroner
  I alt Primærnæringer Olje- og gassutvinning Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Samferdsel Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift Andre tjenester Uoppgitt næring
Driftsinntekter 2 403 120 28 143  391 841  453 585 52 197  132 101  778 645  265 013  234 445 64 616 2 535
Av dette                      
Salgsinntekter, avgiftspliktige 1 407 275 18 755 37 908  280 206 45 634  120 939  667 384 88 484  116 049 31 015  900
Salgsinntekter, avgiftsfrie og utenfor avgiftsområdet  853 897 7 797  342 462  171 629 1 096 9 204  110 133  133 019 54 323 23 774  460
                       
Driftskostnader 2 221 128 28 887  288 996  438 624 40 162  127 313  756 673  262 847  215 407 59 837 2 382
Av dette                      
Varekostnad 1 156 927 14 564  153 741  228 870 21 055 48 860  560 088 62 606 52 983 13 466  696
Lønnskostnad  402 136 5 144 26 075 98 839 4 927 37 698 90 459 49 161 70 298 19 103  431
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  132 307 2 040 44 968 16 807 5 036 2 553 10 330 30 049 17 039 3 280  205
                       
Driftsresultat  181 993 -744  102 844 14 961 12 035 4 788 21 972 2 166 19 038 4 778  153
                       
Resultat av finansielle poster -10 420 -3 596 13 385  170 -1 866 30 -930 -10 736 -4 635 -1 372 -870
Av dette                      
Renteinntekter 59 341  637 4 072 14 491 4 474 1 127 5 942 12 654 14 189  829  927
Rentekostnader  104 179 2 187 10 535 19 516 9 037 1 752 10 717 19 205 28 062 1 245 1 924
                       
Ordinært resultat før skattekostnad  171 573 -4 341  116 229 15 131 10 169 4 818 21 043 -8 570 14 403 3 407 -717
Ekstraordinær inntekt 8 987  121 1 572 4 034  176 51  987  444 1 407  176 20
Ekstraordinær kostnad 2 616 7 -  488 41 25  298 1 076  534  138 10
Skattekostnad  119 137 -238 89 693 5 683 2 637 1 577 7 492 3 877 7 935  491 -9
                       
Årsresultat 58 806 -3 989 28 109 12 995 7 667 3 268 14 240 -13 080 7 342 2 954 -699
                       
Antall foretak 71 761 1 399  182 7 921  346 6 131 20 712 4 073 25 085 4 724 1 188

Standardtegn i tabeller