Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

2   Utvalgte regnskapsposter. Balanse. 2000-2002. Millioner kroner
  2000 2001 2002
Anleggsmidler 2 353 561       2 577 411       2 714 367
Immaterielle eiendeler  101 696  114 545  122 238
Varige driftsmidler  970 049 1 094 048 1 102 925
Bygg og anlegg, forretningsbygg, hotell, tomter og boliger  616 956  694 683  707 406
Anlegg under utførelse 49 052 47 746 64 066
Kjøretøyer, maskiner, inventar mv.  146 357  151 323  153 259
Skip, rigger, fly, helikopter mv.  112 423  156 741  133 629
Kontormaskiner o.l. 10 145 11 690 12 167
Andre driftsmidler 35 116 31 866 32 398
Finansielle anleggsmidler 1 281 816 1 368 818 1 489 204
Investeringer i datter- og konsernseslskap  682 281  739 020  828 121
Investeringer i tilknyttede selskap 95 938 81 277 88 087
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet  356 806  390 898  437 536
Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner 70 646 80 405 64 639
Andre fordringer 76 145 77 219 70 822
       
Omløpsmidler 1 173 020 1 177 884 1 132 691
Varelager  152 113  158 500  154 158
Fordringer  671 334  672 223  660 313
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt  278 932  278 518  288 079
Andre fordringer på selskap i samme konsern  293 595  304 382  284 738
Andre kortsiktige fordringer 98 807 89 323 87 496
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter 93 112 91 896 70 132
Bankinnskudd og kontanter  256 461  255 266  248 088
       
SUM EIENDELER 3 526 581 3 755 295 3 847 058
       
Egenkapital 1 296 196 1 325 267 1 332 583
Innskutt egenkapital  716 041  767 443  811 615
Aksjekapital  405 405  390 625  404 542
Overkursfond mv.  310 636  376 818  407 073
Opptjent egenkapital  580 155  557 824  520 968
Fond for vurderingsforskjeller 12 090 14 921 15 771
Annen egenkapital  649 225  632 678  610 317
Udekket tap 81 160 89 775  105 120
       
Gjeld 2 230 385 2 430 028 2 514 476
Avsetning for forpliktelser  173 454  186 949  200 465
Annen langsiktig gjeld 1 028 103 1 151 724 1 227 900
Konvertible lån og obligasjonslån  140 882  127 187  155 413
Gjeld til kredittinstitusjoner  285 666  359 603  385 718
Gjeld til selskap i samme konsern  311 411  398 306  457 626
Øvrig langsiktig gjeld  290 144  266 627  229 143
Kortsiktig gjeld 1 028 828 1 091 356 1 086 111
Konvertible lån og sertifikatlån 22 383 19 276 26 324
Kassakreditt 77 785 69 768 71 371
Leverandørgjeld  178 588  178 192  189 390
Skyldige offentlige avgifer og betalbar skatt  115 012  105 799  115 137
Avsatt utbytte 70 974 88 831  101 853
Forskudd fra kunder 28 330 25 532 20 171
Gjeld til selskap i samme konsern  288 132  364 356  323 740
Skyldig lønn, feriepenger mv. 32 444 37 056 40 106
Øvrig kortsiktig gjeld  215 180  202 545  198 019
       
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 526 581 3 755 295 3 847 058
       
Antall foretak 11 350 45 990 71 761

Standardtegn i tabeller