Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

1   Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap. 2000-2002. Millioner kroner
Resultatregnskap 2000 2001 2002
Driftsinntekter 2 259 969       2 347 997       2 403 120
Salgsinntekter, avgiftspliktige 1 274 239 1 330 724 1 407 275
Salgsinntekter, avgiftsfrie og utenfor avgiftsområdet  853 768  868 781  853 897
- Spesielle offentlige avgifter vedr. salg 37 840 37 434 37 668
Offentlige tilskudd/refusjon 8 331 12 115 14 319
Leieinntekt fast eiendom og andre leieinntekter 47 096 61 068 56 074
Gevinst ved avgang anleggsmidler 26 687 21 660 16 081
Andre driftsinntekter 87 687 91 083 93 142
       
Driftskostnader 2 035 600 2 138 611 2 221 128
Varekostnad 1 097 831 1 133 623 1 156 927
Av dette beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer -2 334 -3 368  595
Lønnskostnad  360 795  375 930  402 136
Lønn, feriepenger mv.  295 736  309 814  329 518
Arbeidsgiveravgift 39 945 41 544 45 039
Andre personalkostnader 25 114 24 572 27 579
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  101 625  116 950  132 307
Øvrige driftskostnader  475 350  512 106  529 758
Fremmedytelse og underentreprise 50 419 55 101 62 669
Frakt og transportkostnad vedrørende salg 40 863 39 533 43 080
Energi, brensel mv. vedrørende produksjon 12 645 13 696 12 780
Kostnad lokaler og kontorkostnad 71 936 76 374 79 915
Leiemaskiner mv. og verktøy mv. som utgiftsføres 45 659 53 357 51 832
Reparasjon og vedlikehold 22 920 25 493 25 890
Fremmed tjeneste 44 519 50 094 48 938
Kostnad transportmidler 13 608 15 015 16 124
Reise- og diettkostnad 18 687 20 357 19 597
Salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad, provisjonskostnad 39 738 39 622 41 407
Tap ved avgang anleggsmidler 2 286 3 502 5 826
Tap på fordringer 6 074 8 486 15 233
Andre driftskostnader  105 996  111 477  106 469
       
Driftsresultat  224 368  209 388  181 993
       
Resultatandel investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 26 581 37 747 27 019
Renteinntekter 58 787 81 448 59 341
Annen finansinntekt 70 909 88 790  129 378
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler -3 585 -1 891 -4 221
Nedskrivning finansielle eiendeler 11 322 46 072 49 496
Rentekostnader 88 346  105 689  104 179
Annen finanskostnad 48 854 62 948 68 263
       
Resultat av finansielle poster 4 170 -8 614 -10 420
       
Ordinært resultat før skattekostnad  228 538  200 774  171 573
       
Ekstraordinær inntekt 20 132 9 320 8 987
Ekstraordinær kostnad 3 092 5 252 2 616
       
Skattekostnad  125 015  115 582  119 137
       
Årsresultat  120 563 89 259 58 806
       
Avsatt utbytte 77 893  107 091  108 472
Netto avgitt konsernbidag 7 442 17 096 18 953
       
Antall foretak 11 350 45 990 71 761

Standardtegn i tabeller