Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

8   Utvalgte regnskapsposter, etter næringshovedområde. Balanse per 31. desember 2000. Millioner kroner
  I alt Primærnæringer Olje- og gassutvinning Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel,
hotell- og restaurantvirksomhet
Samferdsel Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift Andre tjenester Uoppgitt næring
Anleggsmidler 2 353 561 28 408  437 720  375 028  193 239 27 878  127 220  472 215  598 891 23 388 69 573
Immaterielle eiendeler  101 696 1 892 15 037 17 472 17 455 2 236 13 722 14 656 15 170 2 727 1 329
Varige driftsmidler  970 049 12 697  261 003  109 357 93 363 14 778 53 876  164 287  244 659 14 167 1 860
Av dette;                      
Bygg og anlegg, forretningsbygg mv.  616 956 3 219  219 479 42 105 79 468 6 470 29 356 29 515  199 264 6 311 1 770
Kjøretøyer, maskiner, inventar mv.  146 357 3 456 4 691 53 008 1 960 7 138 19 666 33 236 17 373 5 796 33
Finansielle anleggsmidler 1 281 816 13 820  161 680  248 199 82 421 10 864 59 623  293 272  339 059 6 495 66 385
Av dette;                      
Investeringer i datter- og konsernseslskap  682 281 4 424  105 557  165 094 37 519 5 364 25 543  129 845  165 629 3 002 40 304
Investeringer i tilknyttede selskap 95 938 2 189 7 324 4 922 16 243  258 2 157 41 936 18 767  525 1 617
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet  356 806 2 334 38 935 55 494 19 173 1 703 16 711 98 098  105 907 1 876 16 575
Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner 70 646 4 259  597 6 194 4 694 2 012 5 131 13 281 30 005  366 4 107
Andre fordringer 76 145  613 9 267 16 495 4 793 1 528 10 081 10 111 18 751  725 3 782
                       
Omløpsmidler 1 173 020 24 523  107 455  281 750 41 991 47 564  219 141  148 600  258 178 17 325 26 493
Av dette;                      
Varelager  152 113 6 638 6 332 49 917  259 5 400 73 595 1 628 6 925 1 359 59
Kundefordringer m.v.  278 932 3 917 37 386 72 134 8 184 22 849 66 316 26 342 37 784 3 404  616
Andre fordringer på selskap i samme konsern  293 595 5 252 35 189 74 385 7 750 3 685 20 712 56 174 84 795 1 209 4 444
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter 93 112  723 4 201 7 222 7 172 1 450 6 414 15 598 39 432 1 091 9 808
Bankinnskudd og kontanter  256 461 3 647 14 250 58 467 12 294 11 324 39 448 33 267 64 436 8 337 10 990
                       
SUM EIENDELER 3 526 581 52 931  545 175  656 778  235 230 75 443  346 361  620 815  857 069 40 714 96 066
                       
Egenkapital 1 296 196 19 121  169 267  234 251  115 153 20 775  101 146  242 158  337 851 13 120 43 354
Av dette;                      
Aksjekapital  405 405 4 058 34 057 60 630 42 451 6 000 36 822 76 229  115 679 7 255 22 223
Annen egenkapital  649 225 12 612 91 802  135 349 27 617 13 006 62 946  122 817  159 706 6 765 16 604
Udekket tap 81 160  713 3 687 9 386  348 2 714 13 734 19 166 23 507 2 164 5 742
                       
Gjeld 2 230 385 33 810  375 908  422 527  120 077 54 668  245 213  378 657  519 218 27 594 52 712
Avsetning for forpliktelser  173 454 3 895  108 366 15 577 3 866 2 028 5 969 14 706 17 632 1 031  384
Annen langsiktig gjeld 1 028 103 12 006  125 117  157 351 83 844 13 358 69 667  230 517  288 896 10 719 36 628
Av dette                      
Gjeld til kredittinstitusjoner  285 666 8 043 11 726 36 398 4 966 6 962 28 010 64 762  113 160 4 827 6 811
Gjeld til selskap i samme konsern  311 411 2 180 55 362 41 320 17 531 3 366 20 431 78 944 72 333 1 521 18 422
                       
Kortsiktig gjeld 1 028 828 17 909  142 424  249 599 32 367 39 283  169 580  133 434  212 690 15 844 15 699
Av dette                      
Leverandørgjeld  178 588 3 271 25 543 35 929 4 097 12 650 61 088 17 783 16 048 1 887  293
Gjeld til selskap i samme konsern  288 132 4 062 22 191  100 820 4 514 3 523 24 473 59 504 61 988 1 794 5 264
                       
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 526 581 52 931  545 175  656 778  235 230 75 443  346 361  620 815  857 069 40 714 96 066
                       
Antall foretak 11 350 79 90 3 825  301  657 2 786 1 044 2 103  358  107

Standardtegn i tabeller