Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

6   Utvalgte regnskapsposter. Balanse. 1999 og 2000. Millioner kroner
  1999 2000
Anleggsmidler 2 020 616 2 353 561
Immaterielle eiendeler 75 395  101 696
Varige driftsmidler  878 299  970 049
Bygg og anlegg, forretningsbygg, hotell, tomter og boliger  533 482  616 956
Anlegg under utførelse 66 822 49 052
Kjøretøyer, maskiner, inventar, mv.  142 135  146 357
Skip, rigger, fly, helikopter mv. 76 958  112 423
Kontormaskiner o.l. 8 335 10 145
Andre driftsmidler 50 567 35 116
Finansielle anleggsmidler 1 066 922 1 281 816
Investeringer i datter- og konsernseslskap  578 329  682 281
Investeringer i tilknyttede selskap 72 254 95 938
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet  291 835  356 806
Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner 63 984 70 646
Andre fordringer 60 519 76 145
     
Omløpsmidler 1 040 881 1 173 020
Varelager  155 501  152 113
Fordringer  590 614  671 334
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt  243 266  278 932
Andre fordringer på selskap i samme konsern  259 197  293 595
Andre kortsiktige fordringer 88 151 98 807
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter 88 254 93 112
Bankinnskudd og kontanter  206 512  256 461
     
SUM EIENDELER 3 061 497 3 526 581
     
Egenkapital 1 183 644 1 296 196
Innskutt egenkapital  680 061  716 041
Aksjekapital  431 259  405 405
Overkursfond mv.  248 802  310 636
Opptjent egenkapital  503 584  580 155
Fond for vurderingsforskjeller 12 397 12 090
Annen egenkapital  595 288  649 225
Udekket tap  104 102 81 160
     
Gjeld 1 877 852 2 230 385
Avsetning for forpliktelser  140 296  173 454
Annen langsiktig gjeld  908 713 1 028 103
Konvertible lån og obligasjonslån  118 911  140 882
Gjeld til kredittinstitusjoner  237 062  285 666
Gjeld til selskap i samme konsern  282 286  311 411
Øvrig langsiktig gjeld  270 454  290 144
Kortsiktig gjeld  828 843 1 028 828
Konvertible lån og sertifikatlån 16 163 22 383
Kassakreditt 59 144 77 785
Leverandørgjeld  163 957  178 588
Skyldige offentlige avgifer og betalbar skatt 77 965  115 012
Avsatt utbytte 64 354 70 974
Forskudd fra kunder 35 497 28 330
Gjeld til selskap i samme konsern  202 763  288 132
Skyldig lønn, feriepenger mv. 29 116 32 444
Øvrig kortsiktig gjeld  179 883  215 180
     
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 061 497 3 526 581
     
Antall foretak 11 205 11 350

Standardtegn i tabeller