Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

5   Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap. 1999 og 2000. Millioner kroner
Resultatregnskap 1999 20001
Driftsinntekter 1 994 303 2 259 969
Salgsinntekter, avgiftspliktige 1 215 091 1 274 239
Salgsinntekter, avgiftsfrie og utenfor avgiftsområdet  661 047  853 768
- Spesielle offentlige avgifter vedr. salg 40 968 37 840
Offentlige tilskudd/refusjon 10 775 8 331
Leieinntekt fast eiendom og andre leieinntekter 39 902 47 096
Gevinst ved avgang anleggsmidler 23 820 26 687
Andre driftsinntekter 84 635 87 687
     
Driftskostnader 1 862 202 2 035 600
Varekostnad 1 010 649 1 097 831
Av dette beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer 1 137 -2 334
Lønnskostnad  339 041  360 795
Lønn, feriepenger, mv.  280 955  295 736
Arbeidsgiveravgift 37 680 39 945
Andre personalkostnader 20 406 25 114
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 86 877  101 625
Øvrige driftskostnader  425 634  475 350
Fremmedytelse og underentreprise 36 149 50 419
Frakt og transportkostnad vedrørende salg 35 473 40 863
Energi, brensel, mv. vedrørende produksjon 11 412 12 645
Kostnad lokaler og kontorkostnad 67 564 71 936
Leie maskiner, mv. og verktøy mv. som utgiftsføres 42 089 45 659
Reparasjon og vedlikehold 21 848 22 920
Fremmed tjeneste 45 082 44 519
Kostnad transportmidler 11 215 13 608
Reise- og diettkostnad 17 763 18 687
Salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad, provisjonskostnad 39 249 39 738
Tap ved avgang anleggsmidler 3 735 2 286
Tap på fordringer 5 811 6 074
Andre driftskostnader 88 244  105 996
     
Driftsresultat  132 101  224 368
     
Resultatandel investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 20 811 26 581
Renteinntekter 43 387 58 787
Annen finansinntekt 48 629 70 909
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 6 315 -3 585
Nedskrivning finansielle eiendeler 17 608 11 322
Rentekostnader 71 264 88 346
Annen finanskostnad 26 738 48 854
     
Resultat av finansielle poster 3 533 4 170
     
Ordinært resultat før skattekostnad  135 634  228 538
     
Ekstraordinær inntekt 13 203 20 132
Ekstraordinær kostnad 6 237 3 092
     
Skattekostnad 54 739  125 015
     
Årsresultat 87 860  120 563
     
Avsatt utbytte 65 102 77 893
Netto avgitt konsernbidag 11 558 7 442
     
Antall foretak 11 205 11 350
1  Tallene er endret i forhold til tidligere frigivning.

Standardtegn i tabeller