Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

4   Utvalgte regnskapsposter, etter næringshovedområde. Balanse per 31. desember 2001. Millioner kroner
  I alt Primærnæringer Olje- og gassutvinning Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel,
hotell- og restaurantvirksomhet
Samferdsel Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift Andre tjenester Uoppgitt næring
Anleggsmidler 2 577 411 34 020  506 175  427 231  245 123 27 965  153 861  481 623  592 602 27 480 81 329
Immaterielle eiendeler  114 545 4 318 13 065 19 864 15 022 2 276 15 993 20 902 18 973 2 769 1 363
Varige driftsmidler 1 094 048 16 538  320 796  107 469  105 365 13 609 53 783  178 833  275 836 16 782 5 037
Av dette;                      
Bygg og anlegg, forretningsbygg mv.  694 683 2 510  251 958 39 066 93 831 5 735 28 532 26 213  234 243 8 431 4 164
Kjøretøyer, maskiner, inventar mv.  151 323 2 904 10 500 53 909 2 385 6 458 19 943 35 302 13 496 5 778  648
Finansielle anleggsmidler 1 368 818 13 164  172 315  299 898  124 736 12 080 84 086  281 889  297 793 7 929 74 930
Av dette;                      
Investeringer i datter- og konsernseslskap  739 020 6 707  105 133  180 775 66 270 5 906 38 620  136 651  158 650 2 565 37 742
Investeringer i tilknyttede selskap 81 277 1 450 13 770 7 828 11 584  361 1 674 25 790 16 587  918 1 316
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet  390 898 2 153 36 944 89 687 31 092 2 152 30 218 96 981 79 425 2 318 19 927
Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner 80 405 1 889 1 976 6 084 12 769 1 923 5 513 11 694 25 278 1 026 12 252
Andre fordringer 77 219  965 14 492 15 523 3 021 1 737 8 061 10 773 17 853 1 102 3 692
                       
Omløpsmidler 1 177 884 21 046 89 620  295 742 44 477 49 435  213 432  167 567  251 894 20 167 24 505
Av dette;                      
Varelager  158 500 8 307 6 159 51 038  271 7 340 68 542 1 602 13 056 1 878  308
Kundefordringer m.v.  278 518 2 387 36 750 69 959 10 820 22 003 64 126 28 706 39 422 3 970  375
Andre fordringer på selskap i samme konsern  304 382 3 835 19 148 80 246 11 849 5 108 23 845 75 156 74 237 1 276 9 683
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter 91 896  880 2 579 7 875 4 496  902 4 136 19 444 43 119 1 164 7 300
Bankinnskudd og kontanter  255 266 3 999 14 674 68 728 12 429 11 539 39 325 29 101 62 938 7 122 5 409
                       
SUM EIENDELER 3 755 295 55 067  595 795  722 973  289 600 77 400  367 294  649 190  844 496 47 646  105 835
                       
Egenkapital 1 325 267 17 484  168 962  260 404  136 094 18 392  106 558  239 793  306 910 13 271 57 399
Av dette;                      
Aksjekapital  390 625 4 033 41 222 66 209 48 044 5 093 35 719 62 601  100 283 6 603 20 818
Annen egenkapital  632 678 10 190 65 688  141 858 32 367 12 896 62 390  132 267  153 826 6 946 14 250
Udekket tap 89 775 2 005 7 525 10 772 1 921 2 160 12 544 15 254 31 259 2 814 3 521
                       
Gjeld 2 430 028 37 583  426 833  462 569  153 506 59 008  260 736  409 397  537 586 34 375 48 436
Avsetning for forpliktelser  186 949 2 765  124 336 17 162 4 300 1 592 5 856 11 986 16 722  992 1 237
Annen langsiktig gjeld 1 151 724 20 138  165 389  180 122  101 054 11 715 85 797  225 773  312 645 14 676 34 415
Av dette                      
Gjeld til kredittinstitusjoner  359 603 14 310 14 844 49 784 11 422 6 352 30 683 76 077  144 150 6 731 5 248
Gjeld til selskap i samme konsern  398 306 1 579 80 371 51 216 38 958 2 470 32 679 87 769 80 172 3 561 19 531
                       
Kortsiktig gjeld 1 091 356 14 680  137 108  265 284 48 152 45 701  169 082  171 638  208 219 18 707 12 784
Av dette                      
Leverandørgjeld  178 192 3 393 25 130 37 580 5 559 14 053 56 445 15 617 17 256 2 656  502
Gjeld til selskap i samme konsern  364 356 2 361 19 394  108 666 13 015 5 146 27 127  105 429 75 661 1 883 5 674
                       
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 755 295 55 067  595 795  722 973  289 600 77 400  367 294  649 190  844 496 47 646  105 835
                       
Antall foretak 45 990  812  159 6 186  356 3 886 13 195 2 870 14 890 2 862  774

Standardtegn i tabeller