Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

3   Utvalgte regnskapsposter, etter næringshovedområde. Resultatregnskap. 2001. Millioner kroner
  I alt Primærnæringer Olje- og gassutvinning Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurant-
virksomhet
Samferdsel Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift Andre tjenester Uoppgitt næring
Driftsinntekter 2 347 997 29 996  379 423  466 483 46 032  124 905  763 895  246 940  226 287 58 226 5 810
Av dette                      
Salgsinntekter, avgiftspliktige 1 330 724 20 209 35 567  290 236 39 925  114 015  645 868 70 853 94 864 17 852 1 335
Salgsinntekter, avgiftsfrie og utenfor avgiftsområdet  868 781 8 491  327 365  174 326 1 511 8 424  119 584  125 118 70 051 31 069 2 843
                       
Driftskostnader 2 138 609 28 763  257 849  447 694 37 147  121 721  749 390  232 308  204 905 54 098 4 733
Av dette                      
Varekostnad 1 133 623 14 912  134 718  239 183 19 983 49 402  559 461 58 474 43 982 11 560 1 947
Lønnskostnad  375 930 5 166 24 272 95 843 4 467 35 476 85 035 39 257 67 887 17 551  975
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  116 950 1 800 40 153 16 191 4 792 2 716 10 216 22 221 15 532 2 870  459
                       
Driftsresultat  209 388 1 233  121 574 18 788 8 885 3 183 14 505 14 632 21 382 4 128 1 077
                       
Resultat av finansielle poster -8 614 -265 -3 708 9 652 -1 732 36 -2 677 -1 824 -7 386 -672 -40
Av dette                      
Renteinntekter 81 448  514 6 875 16 046 5 435 1 261 5 465 28 161 14 978  762 1 952
Rentekostnader  105 689 1 866 12 510 21 881 7 254 1 917 9 809 19 150 27 623 1 138 2 540
                       
Ordinært resultat før skattekostnad  200 774  968  117 867 28 440 7 152 3 219 11 828 12 808 13 997 3 456 1 037
Ekstraordinær inntekt 9 320  135  948 1 258 1 636  316 1 163 1 045 2 501  162  155
Ekstraordinær kostnad 5 252 52 81 1 151  531 27  596  835  884  308  789
Skattekostnad  115 582 75 86 845 5 386 3 093 1 220 5 513 5 984 6 422  655  388
                       
Årsresultat 89 259  976 31 889 23 162 5 164 2 289 6 882 7 036 9 192 2 655 15
                       
Antall foretak 45 990  812  159 6 186  356 3 886 13 195 2 870 14 890 2 862  774

Standardtegn i tabeller