Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

2   Utvalgte regnskapsposter. Balanse. 2000 og 2001. Millioner kroner
  2000 2001
Anleggsmidler 2 353 561 2 577 411
Immaterielle eiendeler  101 696  114 545
Varige driftsmidler  970 049 1 094 048
Bygg og anlegg, forretningsbygg, hotell, tomter og boliger  616 956  694 683
Anlegg under utførelse 49 052 47 746
Kjøretøyer, maskiner, inventar, mv.  146 357  151 323
Skip, rigger, fly, helikopter mv.  112 423  156 741
Kontormaskiner o.l. 10 145 11 690
Andre driftsmidler 35 116 31 866
Finansielle anleggsmidler 1 281 816 1 368 818
Investeringer i datter- og konsernseslskap  682 281  739 020
Investeringer i tilknyttede selskap 95 938 81 277
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet  356 806  390 898
Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner 70 646 80 405
Andre fordringer 76 145 77 219
     
Omløpsmidler 1 173 020 1 177 884
Varelager  152 113  158 500
Fordringer  671 334  672 223
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt  278 932  278 518
Andre fordringer på selskap i samme konsern  293 595  304 382
Andre kortsiktige fordringer 98 807 89 323
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter 93 112 91 896
Bankinnskudd og kontanter  256 461  255 266
     
SUM EIENDELER 3 526 581 3 755 295
     
Egenkapital 1 296 196 1 325 267
Innskutt egenkapital  716 041  767 443
Aksjekapital  405 405  390 625
Overkursfond mv.  310 636  376 818
Opptjent egenkapital  580 155  557 824
Fond for vurderingsforskjeller 12 090 14 921
Annen egenkapital  649 225  632 678
Udekket tap 81 160 89 775
     
Gjeld 2 230 385 2 430 028
Avsetning for forpliktelser  173 454  186 949
Annen langsiktig gjeld 1 028 103 1 151 724
Konvertible lån og obligasjonslån  140 882  127 187
Gjeld til kredittinstitusjoner  285 666  359 603
Gjeld til selskap i samme konsern  311 411  398 306
Øvrig langsiktig gjeld  290 144  266 627
Kortsiktig gjeld 1 028 828 1 091 356
Konvertible lån og sertifikatlån 22 383 19 276
Kassakreditt 77 785 69 768
Leverandørgjeld  178 588  178 192
Skyldige offentlige avgifer og betalbar skatt  115 012  105 799
Avsatt utbytte 70 974 88 831
Forskudd fra kunder 28 330 25 532
Gjeld til selskap i samme konsern  288 132  364 356
Skyldig lønn, feriepenger mv. 32 444 37 056
Øvrig kortsiktig gjeld  215 180  202 545
     
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 526 581 3 755 295
     
Antall foretak 11 350 45 990

Standardtegn i tabeller