Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

1   Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap. 2000 og 2001. Millioner kroner
Resultatregnskap 2000 2001
Driftsinntekter 2 259 969 2 347 997
Salgsinntekter, avgiftspliktige 1 274 239 1 330 724
Salgsinntekter, avgiftsfrie og utenfor avgiftsområdet  853 768  868 781
- Spesielle offentlige avgifter vedr. salg 37 840 37 434
Offentlige tilskudd/refusjon 8 331 12 115
Leieinntekt fast eiendom og andre leieinntekter 47 096 61 068
Gevinst ved avgang anleggsmidler 26 687 21 660
Andre driftsinntekter 87 687 91 083
     
Driftskostnader 2 035 600 2 138 611
Varekostnad 1 097 831 1 133 623
Av dette beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer -2 334 -3 368
Lønnskostnad  360 795  375 930
Lønn, feriepenger, mv.  295 736  309 814
Arbeidsgiveravgift 39 945 41 544
Andre personalkostnader 25 114 24 572
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  101 625  116 950
Øvrige driftskostnader  475 350  512 106
Fremmedytelse og underentreprise 50 419 55 101
Frakt og transportkostnad vedrørende salg 40 863 39 533
Energi, brensel, mv. vedrørende produksjon 12 645 13 696
Kostnad lokaler og kontorkostnad 71 936 76 374
Leie maskiner, mv. og verktøy mv. som utgiftsføres 45 659 53 357
Reparasjon og vedlikehold 22 920 25 493
Fremmed tjeneste 44 519 50 094
Kostnad transportmidler 13 608 15 015
Reise- og diettkostnad 18 687 20 357
Salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad, provisjonskostnad 39 738 39 622
Tap ved avgang anleggsmidler 2 286 3 502
Tap på fordringer 6 074 8 486
Andre driftskostnader  105 996  111 477
     
Driftsresultat  224 368  209 388
     
Resultatandel investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 26 581 37 747
Renteinntekter 58 787 81 448
Annen finansinntekt 70 909 88 790
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler -3 585 -1 891
Nedskrivning finansielle eiendeler 11 322 46 072
Rentekostnader 88 346  105 689
Annen finanskostnad 48 854 62 948
     
Resultat av finansielle poster 4 170 -8 614
     
Ordinært resultat før skattekostnad  228 538  200 774
     
Ekstraordinær inntekt 20 132 9 320
Ekstraordinær kostnad 3 092 5 252
     
Skattekostnad  125 015  115 582
     
Årsresultat  120 563 89 259
     
Avsatt utbytte 77 893  107 091
Netto avgitt konsernbidag 7 442 17 096
     
Antall foretak 11 350 45 990

Standardtegn i tabeller