Statistisk sentralbyrå


Regnskapsstatistikk, næringsoppgaver for ikke-finansielle aksjeselskaper

3   Utvalgte regnskapsposter, etter næringshovedområde. Resultatregnskap. 2000. Millioner kroner
  I alt Primærnæringer Olje- og gassutvinning Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Samferdsel Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift Andre tjenester Uoppgitt næring
Driftsinntekter 2 271 127 26 806  337 657  449 406 49 382  118 482  760 941  249 838  218 817    55 977 3 822
Av dette                      
Salgsinntekter, avgiftspliktige 1 284 498 17 799 45 419  278 373 43 275  109 138  619 087 67 100 86 017 17 556  735
Salgsinntekter, avgiftsfrie og utenfor avgiftsområdet  854 817 7 585  285 958  168 668 2 141 7 308  141 363  142 000 68 618 29 829 1 346
                       
Driftskostnader 2 046 759 23 338  209 394  427 454 41 415  114 251  747 753  231 458  196 697 51 974 3 022
Av dette                      
Varekostnad 1 108 989 11 541  118 120  223 713 24 629 45 748  562 616 63 647 48 356 9 458 1 161
Lønnskostnad  360 795 4 236 22 680 97 148 4 591 33 529 82 491 36 327 63 637 15 930  227
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  101 625 1 444 30 729 16 487 4 582 2 271 9 891 18 555 15 062 2 484  119
                       
Driftsresultat  224 368 3 467  128 263 21 952 7 966 4 231 13 188 18 379 22 119 4 003  799
                       
Resultat av finansielle poster 4 170 1 343 -9 222 7 763 -204 -86 -4 674 -945 6 186 11 3 996
Av dette                      
Renteinntekter 58 787  683 4 972 11 398 3 244 1 183 4 565 15 569 14 567  532 2 075
Rentekostnader 88 346 1 394 11 138 16 694 5 161 1 513 8 383 15 880 24 475  796 2 912
                       
Ordinært resultat før skattekostnad  228 538 4 810  119 041 29 715 7 762 4 145 8 515 17 435 28 305 4 014 4 796
Ekstraordinær inntekt 20 132 59  972 6 078  721 94 2 361  241 8 666  930 10
Ekstraordinær kostnad 3 092 11  130  525  251  194  497  945  295 15  230
Skattekostnad  125 015 1 334 87 815 8 064 1 535 1 118 5 407 6 319 11 305 1 062 1 055
                       
Årsresultat  120 563 3 525 32 067 27 204 6 698 2 928 4 972 10 411 25 372 3 867 3 520
                       
Antall foretak 11 350 79 90 3 825  301  657 2 786 1 044 2 103  358  107

Standardtegn i tabeller