Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, Śrsregnskaper for ikke-finansielle aksjeselskaper

2 Utvalgte regnskapstall for aksjeselskaper. Balanse per 31. desember. Millioner kroner
Balanse per 31.Desember. 2007 2008
Anleggsmidler 4 899 395 5 200 786
Immaterielle eiendeler  166 223  203 276
Varige driftsmidler 1 614 188 1 746 347
Tomter, bygninger og annen fast eiendom  741 992  771 604
Maskiner og anlegg  474 454  522 306
Skip, rigger, fly og lignende  217 353  245 270
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende  180 389  207 167
Finansielle anleggsmidler 3 118 984 3 251 163
Innvesteringer i datterselskap, annet foretak i samme konsern eller tilknyttet selskap 2 294 493 2 397 568
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap og felles kontrollert selskap  639 282  663 679
Øvrige finansielle anleggsmidler  185 209  189 916
Omløpsmidler 2 307 215 2 338 511
Varer  234 318  227 031
Fordringer 1 297 631 1 453 969
Kundefordringer  389 231  360 645
Øvrige fordringer  908 400 1 093 323
Investeringer  240 973  174 323
Bankinnskudd, kontanter og lignende  534 293  483 189
Sum eiendeler 7 206 611 7 539 297
Egenkapital 2 941 543 2 840 973
Innskutt egenkapital 1 670 282 1 654 216
Aksjekapital  580 662  583 885
Overkursfond  881 183  842 685
Opptjent egenkapital 1 271 261 1 186 757
Gjeld 4 265 068 4 698 324
Avsetning for forpliktelser  346 778  361 898
Annen langsiktig gjeld 1 968 719 2 131 370
Gjeld til kreditinstitusjoner  707 517  789 564
Øvrig langsiktig gjeld 1 261 202 1 341 805
Kortsiktig gjeld 1 949 571 2 205 057
Leverandørgjeld  297 566  269 376
Skyldig offentlige avgifter og betalbar skatt  239 709  273 155
Øvrig kortsiktig gjeld 1 412 296 1 662 526
Sum egenkapital og gjeld 7 206 611 7 539 297
Antall foretak  186 366  170 988

Standardtegn i tabeller