Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, Śrsregnskaper for ikke-finansielle aksjeselskaper

1 Utvalgte regnskapstall for aksjeselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
Fra resultatregnskapet 2007 2008
Driftsinntekter 3 760 963 3 956 794
Salgsinntekt 3 500 677 3 655 854
Annen driftsinntekt  260 287  300 940
Driftskostnader 3 245 410 3 354 891
Varekostnad 1 888 044 1 931 093
Lønnskostnad  559 290  573 226
Avskriving og nedskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  157 102  185 753
Øvrig driftskostnad  640 974  664 819
Driftsresultat  515 554  601 904
Inntekt på investering i datterselskap, annet foretak i samme konsern og tilknyttede selskaper  181 108  141 449
Renteinntekt 75 789 95 474
Øvrig finansinntekt  310 516  282 422
Rentekostnad  117 980  155 658
Nedskriving av finansielle omløpsmidler og anleggsmidler 28 861  113 724
Øvrig finanskostnad  103 658  293 262
Resultat av finansielle poster  316 915 -43 300
Ordinært resultat før skattekostnad  832 469  558 603
Ekstraordinære poster 5 596 -967
Skattekostnad  292 507  330 407
Årsresultat  545 558  227 229
Avsatt til egenkapital  281 573 -1 097
Konsernbidrag 53 110 95 654
Avsatt til utbytte  210 874  132 672
Antall foretak  186 366  170 988

Standardtegn i tabeller