Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

9 Årsverk1 og fråvere innanfor pleie- og omsorgstenestene. 1994-2010
  1994 1996 1998 2000 2002 20033 2004 20054 20064 2007 2008 2009 2010*
Årsverk i alt 68 331 73 733 82 794 89 669 93 690  105 883  107 910  107 071  113 220  118 189  121 209  123 482  126 227
Årsverk per mottakar2 0,36 0,39 0,42 0,44 0,46 0,52 0,53 0,52 0,53 0,58* 0,58* 0,57* 0,58*
Årsverk per 1 000 innb. 67 år og over  110  119  134  146  155  175  179  177  186  193  197  198  198
Årsverk per 1 000 innb. 80 år og over  394  409  439  455  457  506  506  496  519  541  552  561  571
Totalt fråvere4 . . . . . 14 226 11 417 12 047 12 915 13 399 13 474 14 318 14 076
  Av dette: Legemeldt sjukefråvere . . . . 11 755 8 847 9 611 10 358 10 806 10 956 11 643 11 461
  Fødselspermisjon . . . . 2 471 2 570 2 437 2 557 2 593 2 517 2 675 2 615
Andel fråvere av årsverk . . . . . 13,4 10,6 11,3 11,4 11,3 11,1 11,6 11,2
Andel legemeldt sjukefråvere av totalt fråvere . . . . . 82,6 77,5 79,8 80,2 80,6 81,3 81,3 81,4
1  Årsverk er summen av heiltidsstillingar og deltidsstillingar rekna om til heiltidsstillingar. Fråvere og vikarar er ikkje trekt frå.
2  "Mottakar" er summen av brukarar av heimetenester og talet på plassar i institusjonane. Fram til 2006 er datakjelde for brukarar av heimetenester KOSTRA skjema. Fom. 2007 er desse henta frå IPLOS.
3  Brot i tidsserie. Fram til 2002 er talet på årsverk innhenta pr. skjema. Frå og med 2003 er talet på årsverk innhenta frå register. Tall fra 2003 og senere lar seg dermed ikkje utan vidare samanlikne med tidlegare år.
4  Inkludert legemeldt sjukefråvere og fødselspermisjon, eksludert eigenmeld sjukefråvere.

Standardtegn i tabeller