Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

7 Gjennomsnittleg tal på timar i veka til heimesjukepleie og praktisk bistand ifølgje vedtak, direkte tid til bruker. Alder og bistandsbehov. 2010*
  Talet på mottakarar med oppgitt timer/veka1 Gjennomsnittlig tal på timar
  I alt Lite bistandsbehov Middels til stort bistandsbehov Omfattande bistandsbehov Uoppgitt bistandsbehov1
I alt  165 396 7,7 2,0 6,5 32,3 4,7
0-17 år 1 299 15,0 3,3 10,9 32,6 7,4
18-49 år 33 609 15,7 2,3 10,7 60,1 7,4
50-66 år 25 818 10,4 2,0 7,6 40,3 5,2
67-79 år 31 206 4,7 1,8 4,9 18,0 3,1
80-89 år 55 354 4,0 1,8 4,8 12,9 2,8
90 år og eldre 18 110 5,3 2,3 5,5 14,2 3,3
1  Talet på timar i veka er uoppgitt for om lag 9 300 tenestemottakarar.

Standardtegn i tabeller