Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

6 Mottakarar av pleie- og omsorgstenester. Bistandsbehov og type teneste. 2007-2010
  Talet på mottakarar1 I alt Noe/avgrenset bistandsbehov Middels til stort bistandsbehov Omfattande bistandsbehov Uoppgitt bistandsbehov1
  20071 20082 2009 2010* 2010 - Prosent
I alt  252 289  260 824  265 430  265 729  100 38,6 30,7 21,4 9,3
Berre praktisk hjelp 45 504 45 907 45 091 44 540  100 64,2 19,7 9,1 7,0
Berre heimesjukepleie 58 050 62 698 66 898 67 397  100 48,0 34,1 7,3 10,7
Både praktisk hjelp og heimesjukepleie 57 005 58 888 62 286 62 722  100 28,0 48,3 21,4 2,4
Andre tenester til heimebuande 49 820 51 274 46 747 47 613  100 46,8 20,3 8,4 24,5
Tidsavgrensa opphald i institusjon 7 319 7 829 9 608 9 010  100 12,7 40,6 39,7 7,1
Langtidsopphald i institusjon 34 591 34 228 34 800 34 447  100 2,1 17,8 78,1 2,0
1  Det mangler data frå 9 kommunar som ikkje har levert IPLOS data, om lag 1 700 brukarar.
2  Det mangler data frå 2 kommunar som ikkje har levert IPLOS data, om lag 200 brukarar.

Standardtegn i tabeller