Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

4 Mottakarar av heimetenester, etter alder. 1992-2010
  1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 20071 2008 2009 2010*
I alt  146 272  142 354  144 765  152 796  159 669  162 112  163 415  164 623  171 226  161 817  167 648  174 477  174 659
Under 67 år 24 870 26 810 29 945 34 208 38 393 41 634 47 326 50 150 55 009 54 924 60 341 65 599 66 477
67-79 år 53 171 48 730 47 325 46 756 45 246 42 743 38 342 36 385 36 039 31 376 31 154 33 037 32 614
80-89 år 57 143 56 437 57 119 60 531 63 201 64 013 63 351 62 838 64 052 58 141 58 096 58 723 57 098
90 år og over 9 854 9 961 10 376 11 301 12 829 13 722 14 396 15 250 16 126 17 369 18 056 17 118 18 470
Uoppgitt alder 1 234  416 0 0 0 0 0 0 0 7 : 0 0
Mottakarar 67 år og over per 1 000 innb. 67 år og over  194  185  185  191  198  199  192  189  191  174  174  173  170
1  Brot i tidsserie. Fram til 2006 er talet på mottakarar innhenta pr. summariske skjema. Frå og med 2007 er data henta frå IPLOS-registeret . Tal frå 2007 og senere let seg ikkje utan vidare samanlikne med tidlegare år. Inkluderer tenestemottakarar frå 2006 for kommunar som ikkje har rapportert IPLOS data for 2007.

Standardtegn i tabeller