Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

2 Bebuarar i institusjonar for eldre og funksjonshemma, etter alder. 1992-2010
  1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 20071 2008 2009 2010*
I alt 45 571 43 447 43 075 42 406 42 236 41 635 40 985 40 719 40 537 42 293 42 106 44 399 43 457
Under 67 år 1 804 1 611 1 576 1 519 1 598 1 714 1 866 1 862 1 924 4 116 4 111 4 593 4 529
67-79 år 10 579 10 243 9 789 9 425 9 090 8 499 8 134 7 639 7 478 7 000 6 879 7 805 7 431
80-89 år 22 807 21 838 21 266 21 332 21 470 21 314 20 960 20 656 20 368 19 422 19 227 20 479 19 552
90 år og over 10 381 9 755 9 794 9 863 10 007 10 108 10 025 10 562 10 767 11 754 11 889 11 522 11 945
Uoppgitt alder 0 0  650  267 71 0 0 0 0 : 0 0 0
1  Brot i tidsserie. Fram til 2006 er talet på mottakarar innhenta pr. summariske skjema. Frå og med 2007 er data henta frå IPLOS-registeret. Tal fom. 2007 inkluderer også bebuarar i barnebustadar og avlastningsinstitusjonar, som ikkje tidlegare vart inkludert i statistikkgrunnlaget. Tal frå 2007 og seinere er derfor ikkje direkte samanliknbare med tidlegare tal.

Standardtegn i tabeller