Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

7 Gjennomsnittleg tal på timar i veka til heimesjukepleie og praktisk bistand ifølgje vedtak, direkte tid til brukar. Alder og bistandsbehov. 2009*
  Talet på mottakarar med oppgitt timar/veka1 Gjennomsnittleg tal på timar
  I alt Lite bistandsbehov Middels til stort bistandsbehov Omfattande bistandsbehov Uoppgitt bistandsbehov1
I alt  158 271 7,4 2,0 6,7 31,2 4,2
0-17 år 1 107 15,6 5,4 12,1 36,6 8,5
18-49 år 31 475 15,1 2,6 11,3 57,9 5,6
50-66 år 24 085 10,1 2,0 7,9 39,3 4,0
67-79 år 30 385 4,5 1,8 4,9 17,3 3,0
80-89 år 55 012 3,9 1,8 4,8 12,7 3,2
90 år og eldre 16 207 5,3 2,2 5,5 14,5 4,5
1  Talet på timar i veka er uoppgitt for om lag 16 000 tenestemottakarar.

Standardtegn i tabeller