Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

6 Mottakarar av pleie- og omsorgstenester. Bistandsbehov og type teneste. 2007-2009
  Talet på mottakarar1 I alt Noe/avgrenset bistandsbehov Middels til stort bistandsbehov Omfattande bistandsbehov Uoppgitt bistandsbehov1
  20071 20082 2009* 2009 - Prosent
I alt  252 289  260 824  265 430  100 38,5 28,7 20,5 12,4
Berre heimesjukepleie 58 050 62 698 66 898  100 46,9 30,9 6,8 15,3
Berre praktisk hjelp 45 504 45 907 45 091  100 64,6 17,4 8,5 9,5
Både praktisk hjelp og heimesjukepleie 57 005 58 888 62 286  100 30,2 46,3 20,0 3,5
Andre tenester til heimebuande 49 820 51 274 46 747  100 43,6 17,9 7,6 30,8
Tidsavgrensa opphald i institusjon 7 319 7 829 9 608  100 14,8 39,3 37,2 8,7
Langtidsopphald i institusjon 34 591 34 228 34 800  100 2,8 18,6 75,5 3,0
1  Det mangler data frå 9 kommunar som ikkje har levert IPLOS-data, om lag 1 700 brukarar.
2  Det mangler data frå 2 kommunar som ikkje har levert IPLOS-data, om lag 200 brukarar.

Standardtegn i tabeller