Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

5 Mottakarar av heimetenester, etter type teneste. 1992-2009
  1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 20071 2008 2009
Mottakarar i alt  146 272  142 354  144 765  152 796  159 669  162 112  163 415  164 623  171 226  161 817  167 648  174 275
Både praktisk hjelp og heimesjukepleie 50 110 47 156 48 164 54 643 59 229 58 789 60 460 62 119 66 558 57 490 58 976 62 286
Berre heimesjukepleie 25 316 21 964 22 479 27 068 37 647 44 399 51 348 54 491 56 547 58 439 62 732 66 898
Berre praktisk hjelp 70 846 73 147 73 411 68 649 62 793 58 924 51 607 48 013 48 121 45 888 45 940 45 091
Uoppgitt 0 87  711 2 436 0 0 0 0 0 0 0 0
1  Brot i tidsserie. Fram til 2006 er talet på mottakarar innhenta pr. summariske skjema. Frå og med 2007 er data henta frå IPLOS-registeret . Tal frå 2007 og senere let seg ikkje utan vidare samanlikne med tidlegare år.

Standardtegn i tabeller