Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

2 Bebuarar i institusjonar for eldre og funksjonshemma, etter alder. 1992-2009
  1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 20071 2008 2009*
I alt 45 571 43 447 43 075 42 406 42 236 41 635 40 985 40 719 40 537 42 293 42 106 44 408
Under 67 år 1 804 1 611 1 576 1 519 1 598 1 714 1 866 1 862 1 924 4 116 4 111 4 546
67-79 år 10 579 10 243 9 789 9 425 9 090 8 499 8 134 7 639 7 478 7 000 6 879 7 837
80-89 år 22 807 21 838 21 266 21 332 21 470 21 314 20 960 20 656 20 368 19 422 19 227 20 468
90 år og over 10 381 9 755 9 794 9 863 10 007 10 108 10 025 10 562 10 767 11 754 11 889 11 557
Uoppgitt alder 0 0  650  267 71 0 0 0 0 : 0 0
1  Brot i tidsserie. Fram til 2006 er talet på mottakarar innhenta pr. summariske skjema. Frå og med 2007 er data henta frå IPLOS-registeret. Tal fom. 2007 inkluderer også bebuarar i barnebustadar og avlastningsinstitusjonar, som ikkje tidlegare vart inkludert i statistikkgrunnlaget. Tal frå 2007 og seinere er derfor ikkje direkte samanliknbare med tidlegare tal.

Standardtegn i tabeller