Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

9 Årsverk1 og fråvere innanfor pleie- og omsorgstenestene. 1994-2008
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20033 2004 20054 20064 2007*4 2008*
Årsverk i alt 68 331       69 795       73 733       79 435       82 794       86 370       89 669       91 824       93 690        105 883        107 910        107 071        113 220        118 189        121 209
Årsverk per mottakar2 0,36 0,39 0,39 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,52 0,53 0,52 0,53 0,58 0,58
Årsverk per 1 000 innb. 67 år og over  110  112  119  128  134  140  146  151  155  175  179  177  186  193  197
Årsverk per 1 000 innb. 80 år og over  394  395  409  431  439  455  455  456  457  506  506  496  519  541  552
Totalt fråvere5 . . . . . . . . . 14 226 11 417 12 047 12 915 13 399 13 474
  Herav: Legemeldt sjukefråvere . . . . . . . . 11 755 8 847 9 611 10 358 10 806 10 956
  Fødselspermisjon . . . . . . . . 2 471 2 570 2 437 2 557 2 593 2 517
Andel fråvere av årsverk . . . . . . . . . 13 11 11 11 11 11
Andel legemeldt sjukefråvere av totalt fråvere . . . . . . . . . 83 77 80 80 81 81
1  Årsverk er summen av heiltidsstillingar og deltidsstillingar rekna om til heiltidsstillingar. Fråvere og vikarar er ikkje trekt frå.
2  "Mottakar" er summen av brukarar av heimetenester og talet på plassar i institusjonane. Fram til 2006 er datakjelde for brukarar av heimetenester KOSTRA skjema. Fom. 2007 er desse henta frå IPLOS.
3  Brot i tidsserie. Fram til 2002 er talet på årsverk innhenta pr. skjema. Frå og med 2003 er talet på årsverk innhenta frå register. Tall fra 2003 og senere lar seg dermed ikkje utan vidare samanlikne med tidlegare år.
4  Grunna nye uttrekksrutiner er tidlegare publiserte tal for 2005, 2006 og 2007 endra.
5  Inkludert legemeldt sjukefråvere og fødselspermisjon, eksludert eigenmeld sjukefråvere.

Standardtegn i tabeller