Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

7 Gjennomsnittleg tal på timar i veka til heimesjukepleie og praktisk bistand ifølgje vedtak, direkte tid til bruker. Alder og bistandsbehov. 2008*
  Talet på mottakarar med oppgitt timer/veka1 Gjennomsnittlig tal på timar
  I alt Noko/avgrensa bistandsbehov Middels til stort bistandsbehov Omfattande bistandsbehov Uoppgitt bistandsbehov1
I alt  154 488        6,8 2,1 6,6 29,8 3,4
0-17 år  988 14,4 4,7 14,7 33,0 10,2
18-49 år 29 082 13,8 2,6 11,4 53,9 4,4
50-66 år 22 473 9,6 2,1 7,9 38,5 3,7
67-79 år 29 190 4,3 1,8 5,2 16,6 2,2
80-89 år 55 371 3,7 1,9 4,8 12,3 2,2
90 år og eldre 17 383 4,9 2,4 5,5 13,8 3,1
Uoppgitt alder : : : : : :
1  Talet på timar i veka er uoppgitt for om lag 18 000 tenestemottakarar.

Standardtegn i tabeller