Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

6 Mottakarar av pleie- og omsorgstenester. Bistandsbehov og type teneste. 2008*
  Talet på mottakarar1 I alt Noko/avgrensa bistandsbehov Middels til stort bistandsbehov Omfattande bistandsbehov Uoppgitt bistandsbehov1
    Prosent
I alt  260 604        100 41 28 19 12
Berre heimesjukepleie 62 460  100 51 29 6 14
Berre praktisk hjelp 45 891  100 68 16 8 8
Både praktisk hjelp og heimesjukepleie 58 842  100 34 46 18 :
Andre tenester til heimebuande 51 351  100 44 17 7 32
Tidsavgrensa opphald i institusjon 7 836  100 17 40 37 7
Langtidsopphald i institusjon 34 224  100 4 22 73 :
1  Mangler data frå 3 kommunar som ikkje har levert IPLOS data, om lag 400 brukarar

Standardtegn i tabeller