Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

5 Mottakarar av heimetenester, etter type teneste. 1992-2008
  1992 1993 1994 19951 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*2 2008*
Mottakarar i alt  146 272       142 623       142 354       145 249       144 765       149 026       152 796       157 396       159 669       161 169       162 112       161 094       163 415       164 623       171 226       161 817       167 442
Både praktisk hjelp og heimesjukepleie 50 110 48 656 47 156 45 228 48 164 51 143 54 643 57 521 59 229 59 095 58 789 59 896 60 460 62 119 66 558 57 490 58 971
Berre heimesjukepleie 25 316 24 538 21 964 19 982 22 479 23 858 27 068 33 211 37 647 40 327 44 399 46 529 51 348 54 491 56 547 58 439 62 529
Berre praktisk hjelp 70 846 69 429 73 147 68 784 73 411 72 653 68 649 64 944 62 793 61 747 58 924 54 669 51 607 48 013 48 121 45 888 45 942
Uoppgitt 0 0 87 11 255  711 1 372 2 436 1 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1  10 720 personar med "andre heimetenester" og 535 mottakarar av heimehjelp og/eller heiemsjukepleie blei ikkje fordelt på type, og er frå og med 2003 inkludert i totaltalet.
2  Brot i tidsserie. Fram til 2006 er talet på mottakarar innhenta pr. summariske skjema. Frå og med 2007 er data henta frå IPLOS-registeret . Tal frå 2007 og senere let seg ikkje utan vidare samanlikne med tidlegare år.

Standardtegn i tabeller