Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

4 Mottakarar av heimetenester, etter alder. 1992-2008
  1992 1993 1994 19951 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*2 2008*
I alt  146 272       142 623       142 354       145 249       144 765       149 026       152 796        157 396        159 669       161 169        162 112        161 094        163 415        164 623        171 226         161 817        167 442
Under 67 år 24 870 24 369 26 810 24 197 29 945 31 442 34 208 36 118 38 393 39 788 41 634 43 757 47 326 50 150 55 009 54 924 60 128
67-79 år 53 171 50 846 48 730 45 909 47 325 47 313 46 756 46 645 45 246 43 931 42 743 40 335 38 342 36 385 36 039 31 376 31 144
80-89 år 57 143 57 217 56 437 54 592 57 119 58 366 60 531 62 023 63 201 63 900 64 013 63 103 63 351 62 838 64 052 58 141 58 101
90 år og over 9 854 10 089 9 961 9 744 10 376 10 533 11 301 12 610 12 829 13 550 13 722 13 899 14 396 15 250 16 126 17 369 18 068
Uoppgitt alder 1 234  102  416 10 807 0 1 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0
Mottakarar 67 år og over per 1 000 innb. 67 år og over  194  190  185  177  185  187  191  196  198  199  199  194  192  189  191  174  174
1  10 720 personar med "andre heimetenester" og 87 mottakarar av heimehjelp og/eller heimesjukepleie blei ikkje aldersfordelte.
2  Brot i tidsserie. Fram til 2006 er talet på mottakarar innhenta per summariske skjema. Frå og med 2007 er data henta frå IPLOS-registeret . Tal frå 2007 og senere let seg ikkje utan vidare samanlikne med tidlegare år. Inkluderer tenestemottakarar frå 2006 for kommunar som ikkje har rapportert IPLOS data for 2007.

Standardtegn i tabeller