Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

2 Bebuarar i institusjonar for eldre og funksjonshemma, etter alder. 1992-2008
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*1 2008*
I alt 45 571       44 878       43 447       42 532       43 075       42 921       42 406       42 691       42 236       41 894       41 635       41 013       40 985       40 719       40 537       42 293       42 129
Under 67 år 1 804 1 663 1 611 1 589 1 576 1 586 1 519 1 575 1 598 1 619 1 714 1 799 1 866 1 862 1 924 4 116 4 109
67-79 år 10 579 10 648 10 243 10 085 9 789 9 765 9 425 9 455 9 090 8 749 8 499 8 184 8 134 7 639 7 478 7 000 6 882
80-89 år 22 807 22 453 21 838 21 198 21 266 21 447 21 332 21 640 21 470 21 263 21 314 20 999 20 960 20 656 20 368 19 422 19 240
90 år og over 10 381 10 114 9 755 9 660 9 794 9 644 9 863 10 021 10 007 10 263 10 108 10 031 10 025 10 562 10 767 11 754 11 898
Uoppgitt alder 0 0 0 0  650  479  267 0 71 0 0 0 0 0 0 : 0
1  Brot i tidsserie. Fram til 2006 er talet på mottakarar innhenta pr. summariske skjema. Frå og med 2007 er data henta frå IPLOS-registeret. Tal frå 2007 inkluderer også bebuarar i barnebustadar og avlastningsinstitusjonar, som ikkje tidlegare vart inkludert i statistikkgrunnlaget.

Standardtegn i tabeller