Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstjenester

9 Årsverk1 og fråvere innanfor pleie- og omsorgstenestene. 1994-2007
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20033 2004 20054 20064 2007*
Årsverk i alt 68 331 69 795 73 733 79 435 82 794 86 370 89 669 91 824 93 690  105 883  107 910  107 071  113 220  118 189
Årsverk per mottakar2 0,36 0,39 0,39 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,52 0,53 0,52 0,53 60,47
Årsverk per 1 000 innbyggjar 67 år og over  110  112  119  128  134  140  146  151  155  175  179  177  186  193
Årsverk per 1 000 innbyggjar 80 år og over  394  395  409  431  439  455  455  456  457  506  506  496  519  541
Totalt fråvere5 . . . . . . . . . 14 226 11 417 12 047 12 915 13 399
Herav: Legemeldt sjukefråvere   . . . . . . . . 11 755 8 847 9 611 10 358 10 806
Fødselspermisjon   . . . . . . . . 2 471 2 570 2 437 2 557 2 593
Andel fråvere av årsverk . . . . . . . . . 13 11 11 11 11
Andel legemeldt sjukefråvere av totalt fråvere . . . . . . . . . 83 77 80 80 81
1  Årsverk er summen av heiltidsstillingar og deltidsstillingar rekna om til heiltidsstillingar. Fråvere og vikarar er ikkje trekt frå.
2  "Årsverk per brukar" er ikkje lenger fråtrukke fråvere. "Mottakar" er summen av brukarar av heimetenester og talet på plassar i institusjonane fram til 2006. Fom. 2007 er "mottakarar" mottakarar av alle pleie- og omsorgsenester registrert i IPLOS.
3  Brot i tidsserie. Fram til 2002 er talet på årsverk innhenta per skjema. Frå og med 2003 er talet på årsverk innhenta frå register. Tall fra 2003 og seinare lar seg dermed ikkje utan vidare samanlikne med tidlegare år.
4  Grunna nye uttrekksrutiner er tidlegare publiserte tal for 2005 og 2006 endra.
5  Inkludert legemeldt sjukefråvere og fødselspermisjon, ekskludert eigenmeld sjukefråvere.
6  Brot i tidsserie. Fram til 2006 er talet på mottakarar innhenta per summariske skjema. Frå og med 2007 er data henta frå IPLOS-registeret. Frå 2007 inkluderast mottakarar alle tenester, tidlegare bare summen av mottakarar av heimetenestar og institusjonsplassar.

Standardtegn i tabeller