Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstjenester

7 Mottakarar av heimesjukepleie, praktisk bistand og institusjonstenester. Bistandsbehov og type teneste. 2007*
  Talet på mottakarar I alt Lite bistandsbehov Middels til stort bistandsbehov Omfattande bistandsbehov Uoppgitt bistandsbehov1
    Prosent
I alt1  202 477  100 39 27 21 13
Berre heimesjukepleie 57 963  100 48 27 6 19
Berre praktisk hjelp 45 759  100 63 14 7 15
Både praktisk hjelp og heimesjukepleie 56 925  100 34 41 17 9
Langtidsopphald i institusjon 34 558  100 3 21 67 8
Tidsavgrensa opphald i institusjon 7 258  100 15 37 34 14
1  Inkluderer tenestemottakarar frå 2006 for kommunar som ikkje har rapportert IPLOS data for 2007. Inkludert 14 institusjonsbebuarar som ikkje er fordelt på type opphald.

Standardtegn i tabeller