Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstjenester

5 Mottakarar av heimetenester, etter alder. 1992-2007
  1992 1993 1994 19951 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072
I alt  146 272  142 623  142 354  145 249  144 765  149 026  152 796  157 396  159 669  161 169  162 112  161 094  163 415  164 623  171 226  160 647
Under 67 år 24 870 24 369 26 810 24 197 29 945 31 442 34 208 36 118 38 393 39 788 41 634 43 757 47 326 50 150 55 009 54 495
67-79 år 53 171 50 846 48 730 45 909 47 325 47 313 46 756 46 645 45 246 43 931 42 743 40 335 38 342 36 385 36 039 31 138
80-89 år 57 143 57 217 56 437 54 592 57 119 58 366 60 531 62 023 63 201 63 900 64 013 63 103 63 351 62 838 64 052 57 760
90 år og over 9 854 10 089 9 961 9 744 10 376 10 533 11 301 12 610 12 829 13 550 13 722 13 899 14 396 15 250 16 126 17 247
Uoppgitt alder 1 234  102  416 10 807 0 1 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Mottakarar 67 år og over per 1 000 innb. 67 år og over  194  190  185  177  185  187  191  196  198  199  199  194  192  189  191  173
1  10 720 personar med "andre heimetenester" og 87 mottakarar av heimehjelp og/eller heimesjukepleie blei ikkje aldersfordelte.
2  Brot i tidsserie. Fram til 2006 er talet på mottakarar innhenta per summariske skjema. Frå og med 2007 er data henta frå IPLOS-registeret. Tal frå 2007 og seinsre let seg ikkje utan vidare samanlikne med tidlegare år. Inkluderer tenestemottakarar frå 2006 for kommunar som ikkje har rapportert IPLOS-data for 2007.

Standardtegn i tabeller