Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstjenester

4 Bebuarar i bustader til pleie- og omsorgsformål, etter alder. 1994-2007
  1994 19951 19962 19973 19984 19995 2000 2001 2002 2003 20041 2005 2006 20076*
I alt 30 260 32 338 35 254 38 140 40 617 43 983 45 515 46 023 46 414 48 087 47 569 48 821 50 194 49 452
Under 67 år 9 013 9 169 9 592 10 783 11 573 12 545 13 452 14 079 14 378 15 401 15 594 16 651 17 575 18 047
67-79 år 8 437 8 647 10 053 11 133 11 275 12 293 12 472 11 984 11 501 11 126 10 676 10 019 9 820 8 282
80-89 år 10 042 10 047 11 597 13 018 13 711 14 695 15 680 15 783 16 010 16 614 16 408 16 787 17 124 16 402
90 år og over 2 070 2 121 2 523 2 912 3 260 3 564 3 911 4 177 4 525 4 946 4 891 5 364 5 675 6 721
Uoppgitt alder  698 2 354 1 489  294  798 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1  Talet på bueiningar og bebuarer er noko for lågt.
2  For 3 008 av bueiningane er talet på bebuarar ikkje spesifisert.
3  For 1 971 av bueiningane er talet på bebuarar ikkje spesifisert.
4  For 1 576 av bueiningane er talet på bebuarar ikkje spesifisert.
5  For 496 av bueiningane er talet på bebuarar ikkje spesifisert.
6  Brot i tidsserie. Fram til 2006 er talet på bebuarar innhenta per summariske skjema. Frå og med 2007 er data henta frå IPLOS-registeret. Tal frå 2007 og seinare let seg ikkje utan vidare samanlikne med tidlegare år. Inkluderer bebuarar frå 2006 for kommunar som ikkje har rapportert IPLOS-data for 2007.

Standardtegn i tabeller