Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstjenester

1 Plassar i institusjonar for eldre og funksjonshemma1. 1996-2007.
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Plassar totalt 43 735 43 377 43 196 43 240 42 876 42 741 42 319 41 718 41 402 41 027 41 078 41 257
Sjukeheimsplassar 33 718 34 291 34 784 35 704 36 142 36 958 37 587 37 778 38 222 38 269 38 417 38 648
Aldersheimsplassar 8 934 8 302 7 636 6 812 6 085 5 240 4 320 3 660 2 882 2 470 2 303 2 168
Plassar i buform med heildøgns omsorg og pleie 1 083  784  776  724  649  543  412  280  298  288  358  441
1  Institusjonar som var i drift per 31. desember.

Standardtegn i tabeller