Statistisk sentralbyrå


Pleie- og omsorgstjenester

6   Årsverk1 innan pleie- og omsorgstenestene. 1992-2000
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Årsverk i alt 66 430 69 395 68 331 69 795 73 733 79 435 82 794 86 370 89 207
Årsverk per brukar2 0,35 0,37 0,36 0,39 0,39 0,41 0,42 0,43 0,44
Årsverk per 1 000 innb. 67 år og over 107 112 110 112 119 128 134 140 145
Årsverk per 1 000 innb. 80 år og over 397 409 394 395 409 431 439 455 453
1  Årsverk er summen av heiltidsstillingar og deltidsstillingar rekna om til heiltidsstillingar.
2  Årsverk per bruker er rekna ut frå summen av brukarar av praktisk bistand og heimesjukepleie og talet på plassar i institusjonane.

Standardtegn i tabeller